Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła realizuje następujące innowacje pedagogiczne:

 1. Innowacja pedagogiczna „Wędrujemy szlakami turystycznymi naszego regionu z aparatem fotograficznym”

 2. Innowacja pedagogiczna: „Główka pracuje”

 3. Innowacja Pedagogiczna I Ty Możesz Zostać Misjonarzem

 4. Innowacja pedagogiczna „Składam i uczę się - origami bawi i rozwija”

 5. Innowacja pedagogiczna „Let’s talk in Eanglish – Speaking Club”

 6. Innowacja pedagogiczna „Świadomie wybieram ścieżkę kariery zawodowej”

 7. Innowacja pedagogiczna o charakterze przedmiotowo – wychowawczym „Zabawmy się w zdrowie”

 8. Innowacja pedagogiczna „Lokalnie o globalnych problemach świata”

 9. Inn owacja pedagogiczna „Poznaję lokalne zawody”

 10. Innowacja pedagogiczna Porozmawiajmy o wartościach

Innowacja pedagogiczna „Wędrujemy szlakami turystycznymi naszego regionu z aparatem fotograficznym”

Autorzy innowacji: Teresa Bogdanowicz – Bordzań, Alina Typko

Czas realizacji: rok szkolny: 2021/2024

Adresaci: uczniowie klas IV – VIII

Cel główny:

1.    Poznanie:

- walorów krajoznawczo - turystycznych naszego regionu,

- tradycji i kultury,

- wydarzeń lokalnych związanych z historią kraju,

- charakterystycznych gatunków flory i fauny Roztocza,

- form ochrony przyrody,

- szlaków turystycznych przebiegających przez nasz region.

2.    Dostrzeganie piękna krajobrazu najbliższej okolicy oraz jej walorów krajoznawczych i turystycznych.

3.    Rozwijanie szacunku do historii, dziedzictwa własnego regionu.

4.    Kształcenie umiejętności fotografowania w plenerze.

5.    Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Treści programowe:

Uczeń:

- bierze udział w wycieczkach poznawczych, krajoznawczo – turystycznych po Biłgoraju, Ziemi Biłgorajskiej, Roztoczu;

- zna szlaki turystyczne przebiegające przez Ziemię Biłgorajską (żółty - Roztoczański, czerwony - Krawędziowy, niebieski- Puszczy Solskiej);

- zna przykłady form ochrony przyrody regionu (Roztoczański Park Narodowy, Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej,  rezerwat Szum, rezerwat „Czartowe Pole”, rezerwat „Nad Tanwią”, użytek ekologiczny, pomnik przyrody i.t.d.);

- rozpoznaje najważniejsze zabytki architektury, pomniki i miejsca pamięci narodowej miejscowości i regionu;    

- potrafi sam wybrać najciekawsze lub najpiękniejsze miejsce przyrodnicze regionu,

- zna najważniejsze postacie zasłużone dla miasta i regionu,

- przedstawia i wyraża na zdjęciach własne przeżycia i obserwacje,

- tworzy kolekcje fotografii,

- zna podstawowe programy do obróbki zdjęć,

- zna formy aktywności fizycznych związanych z turystyką.

Sposób realizacji:

Udział w wycieczkach turystyczno -  krajoznawczych, rajdach pieszych dla uczniów klas IV – VIII. Organizacja szkolnego konkursu fotograficznego „Zdjęcie ze szkolnego wędrowania” i tworzenie prezentacji multimedialnych dokumentujących wspólne wędrowanie.

 


Innowacja pedagogiczna „Główka pracuje”

Nazwa innowacji: „Główka pracuje”

Rodzaj innowacji: Innowacja metodyczno – organizacyjna

Termin realizacji: 1.10.2022 r. – 31.05.2023 r.

Adresaci programu: Uczniowie klas: 2a, 2b, 3b, 3d

Autorzy innowacji: Klasy III: Anna Bielak, Barbara Grabias,

 Klasy II: Małgorzata Muda, Małgorzata Dobrzańska,

„Główka pracuje” to innowacja pedagogiczna opracowana na I etap edukacyjny dla klas II i III. Matematyka od zawsze nazywana jest „Królową nauk”.  Jest  dziedziną wiedzy niezbędną i najczęściej wykorzystywaną w codziennym życiu.

Rozwój cywilizacji, odkrycia naukowe, ewolucja systemów społecznych powoduje, że wzrasta zainteresowanie matematyką, która bywa niezastąpiona w opisywaniu problemu i dochodzeniu do jego rozwiązania.

Opracowana innowacja ma na celu utrwalenie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości u uczniów w myśleniu i działaniu. Matematyczne  rozumowanie to podstawa do odnoszenia sukcesów nie tylko w matematyce.

Projekt „Główka pracuje” składa się z przedsięwzięcia podzielonego na dwa części: dla uczniów klas 2 i uczniów klas 3. Dzięki realizacji różnorodnych działań zamierzamy rozwijać zdolności uczniów do skupienia uwagi, koncentracji, wysiłku, woli doprowadzenia do końca podjętego działania. Zadania matematyczne rozwijać mają dodatkowo umiejętności czytania ze zrozumieniem, wypowiadania się, i pisania. Poprzez rozwiązywanie zadań tekstowych uczniowie wdrażają się do logicznego myślenia, wyrabiają umiejętność spostrzegania  i rozumienia związków między wielkościami, rozbudzają swoje matematyczne zainteresowania. Rozwiązywanie zadań uczy matematycznej dociekliwości, precyzji, dostrzegania zasad i analogii, a także ostrożności przed zbyt pochopnym rozwiązywaniem.

Innowacja realizowana będzie na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęciach rozwijających zainteresowania.

CELE INNOWACJI

Cele ogólne: Celem głównym innowacji jest wspomaganie rozwoju umysłowego i rozwijanie aktywności twórczej oraz wyposażenie dziecka w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne  w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz w rozwiązywaniu problemów.

Cele szczegółowe:

- poprawa nastawienia do matematyki jako nauki przydatnej w każdym aspekcie naszego życia,

- ćwiczenie rachunku pamięciowego w zakresie czterech podstawowych działań,

- rozwijanie umiejętności posługiwania się terminologią matematyczną,

- rozwijanie umiejętności czytania tekstu matematycznego ze zrozumieniem i analizowania treści zadań,

- rozwijanie umiejętności wykonywania obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych,

- rozwijanie umiejętności posługiwania się własnościami figur geometrycznych w sytuacjach praktycznych,

- kształcenie umiejętności porównywania, selekcjonowania, analizowania, interpretowania i przetwarzania informacji podanych w różnej formie,

- rozwijanie umiejętności stosowania zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania zadań problemowych,

- wyrabianie samodzielności w rozwiązywaniu różnych typów i rodzajów zadań,

- wyrabianie poczucia odpowiedzialności, nie poddawanie się niepowodzeniom i radzenie sobie z trudnościami.

 


Innowacja Pedagogiczna I Ty Możesz Zostać Misjonarzem

Przedmiot: RELIGIA

Autorzy innowacji: Elżbieta Jasielska, s. Ewa Boczar, Kazimiera Wójcik

Czas realizacji: od 1 września 2020  r. do 31 maja 2023 r.

Adresaci: uczniowie klas 0 – VIII

Innowacja „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISJONARZEM” jest odpowiedzią na ewangeliczne przesłanie Chrystusa oraz na potrzeby ludzi w trudnej sytuacji życiowej zamieszkujących różne regiony świata, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej nauczania religii  w zakresie szkoły podstawowej. 

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, raz w tygodniu w czasie pozalekcyjnym w zależności od potrzeb .

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei misji z wykorzystaniem wszelkich dostępnych metod i form. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do uczestniczenia w działalności misyjnej Kościoła oraz rozwijać wrażliwość sumienia na potrzeby innych ludzi żyjących w skrajnie trudnych warunkach.

Cel główny

Przybliżenie wszystkim uczniom szkoły działalności misyjnej Kościoła poprzez formowanie postaw zaangażowania się w dzieło misyjne Kościoła. 

Cele szczegółowe

 • Integracja działań związanych z misjami mających już miejsce w naszej szkole.

 • Udział w akcjach misyjnych, np. OKULARY DLA AFRYKI, KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE, KOLĘDNICY MISYJNI, ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ itp.

 • Zachęcanie do współpracy z  misjonarzami.

 • Spotkanie z misjonarzem.

 • Kształtowanie u uczniów postawy ofiarności w kontekście misyjnym  zarówno w sensie duchowym (modlitwa, ofiarowanie swoich cierpień w intencji misji), jak i materialnym.

 • Przygotowanie uczniów do obchodów Tygodnia Misyjnego.

 • Poznanie idei Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

 • Powołanie koła misyjnego w naszej szkole.

 • Swobodne posługiwanie się tekstami biblijnymi dotyczącymi działalności misyjnej Kościoła.

 • Formowanie animatorów misyjnych.

 • Udział w konkursach zewnętrznych dotyczących misji.

Przewidziano realizację następujących zagadnień:

1.   Biblijne podstawy działalności misyjnej Kościoła.

2.   Działalność misjonarzy.

3.   Historia misji.

4.   Kraje misyjne w kontekście ich historii, kultury, wiary, geografii  i przyrody.

5.   Papieskie Dzieła Misyjne.

6.   Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci.

7.   Inne inicjatywy misyjne.


Innowacja pedagogiczna „Składam i uczę się - origami bawi i rozwija”

Autor i realizator innowacji:

Marzena Oleszczak, Marzanna Fraczek - nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej

Czas realizacji:

rok szkolny 2022/2023.

Miejsce przeprowadzenia innowacji:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

Zakres innowacji:
uczniowie klasy I a i I b edukacji wczesnoszkolnej.

Głównym celem innowacji jest wspomaganie rozwoju ucznia w klasie I poprzez wykorzystanie na zajęciach metody origami – składania papierowych, różnokolorowych kółek i kwadratów, które wykorzystane będą do tworzenia form płaskich.

1.   Cele ogólne:

·         wspieranie rozwoju procesów poznawczych i logicznego myślenia,

·         usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,

·         wzmacnianie koncentracji na wykonywanej czynności,

·         wzrost poczucia własnej wartości,

·         rozbudzanie  ciekawości otaczającym światem,

·         rozwijanie inwencji twórczej i fantazji,

·         zdobywanie umiejętności w zakresie poznawania technik składania papieru.

2.   Cele szczegółowe:

·         doskonalenie integracji pracy obu półkul mózgowych,

·         wspomaganie procesów zapamiętywania,

·         rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,  koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji kierunkowej i przestrzennej,

·         usprawnianie funkcji językowych,

·         ćwiczenie logicznego myślenia i pamięci;

·         rozwijanie aktywności matematycznej;

·         wspieranie sprawności manualnej:

-        ćwiczenia chwytu pęsetkowego,

-         rozwijanie koordynacji dotykowo-wzrokowej,

-        kształtowanie umiejętności dostosowywania napięcia mięśniowego do potrzeb wykonywanej czynności.

Origami jako działalność konstrukcyjna angażuje dwie ręce. Jest niezwykle potrzebna w szkole, gdzie większość czynności dziecko wykonuje jedną ręką. Jednoczesny ruch prawej i lewej ręki, zmiana pozycji ciała względem przedmiotów ma duże znaczenie, ponieważ zapewnia systematyczne wspieranie pracy i integrację obu półkul mózgowych.

Origami wymaga od ucznia precyzji składania, koncentracji, staranności, dokładności, zapamiętywania zgięć. W trakcie pracy uczniowie zapamiętują kształty, sposoby zgięć, kolejność składania, odkrywają nowe kombinacje. Wszystko to ma niezwykły wpływ na rozwój podstawowych umiejętności uczenia się i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych (percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej, sprawności motorycznej).

Wykorzystanie origami w pracy z dziećmi wpłynie nie tylko na ich rozwój manualny, ale też na doskonalenie umiejętności słuchania, pisania, koncentrację wzrokowo- ruchową, będzie stymulować rozwój wyobraźni przestrzennej i rozwijać dziecięcą twórczość.

Sztuka składania papieru jest zajęciem kreatywnym, któremu towarzyszy radość, satysfakcja z udanego „dzieła”. Stanowi jeden z ważnych elementów wychowania dziecka, rozwijania jego fantazji i pokazywania mu świata przez umożliwienie samodzielnego tworzenia. Jest to więc obok zabawy działanie kształtujące osobowość małego człowieka.


Innowacji pedagogiczna z języka angielskiego

"Let’s talk in English - Speaking Club"

Autor i realizator innowacji: Marta Szperkowska, Agnieszka Grodzka – nauczycielki języka angielskiego

Czas realizacji: rok szkolny 2022/2023

Adresaci: uczniowie klas 4-8

W dzisiejszym świecie znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego jest rzeczą niezwykle ważną. Globalizacja i otwarcie na świat jakie umożliwiają Internet, portale społecznościowe oraz inne środki masowego przekazu narzucają nam potrzebę płynnego posługiwania się językiem angielskim. Jego znajomość daje większe możliwości szukania interesujących informacji, poznawania ciekawych ludzi i poszerzania swojej wiedzy, dlatego bardzo ważne jest zachęcanie uczniów do posługiwania się nim w realnych sytuacjach, w których będą mogli kształcić i rozwijać swoje umiejętności w zakresie czytania, słuchania, pisania i mówienia.

Cele ogólne:

·         rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach komunikacyjnych ze szczególnym naciskiem na aspekt umiejętności prowadzenia konwersacji,

·         promowanie języka angielskiego wśród uczniów,

·         zachęcanie uczniów do rozwijania swoich umiejętności językowych,

·         rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł,

·         uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego,

·         poszerzanie słownictwa poprzez różnorodne formy pracy z językiem obcym,

·         kształtowanie postawy otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych kultur,

·         rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,

·         podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

·         potrafi reagować słownie w sytuacjach dnia codziennego,

·         poznaje różnice między formami języka angielskiego oficjalnego i potocznego,

·         posługuje się słownikiem dwujęzycznym,

·         rozumie teksty słuchane i potrafi zareagować w konkretnej sytuacji zadaniowej,

·         łatwiej rozwiązuje zadania testowe i egzaminacyjne ze słuchu,

·         tworzy spójne i logiczne wypowiedzi ustne, poprawne pod względem stylistycznym i gramatyczno – leksykalnym,

·         poszerza bierny i czynny zasób słownictwa poprzez różnorodne formy obcowania z językiem obcym,

·         zapoznaje się z różnymi strategiami komunikacyjnymi pomocnymi w nauce języka,

·         doskonali umiejętności współpracy w grupie i w zespole,

Celem wprowadzenia innowacji jest podniesienie poziomu kształcenia w zakresie języka angielskiego poprzez rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach komunikacyjnych.

 


Innowacja pedagogiczna „Świadomie wybieram ścieżkę kariery zawodowej”

Autorzy: Mariusz Polowy, Marcin Kukiełka, Patrycja Kozakiewicz

Czas realizacji: październik 2022 – maj 2023

Rodzaj innowacji: programowa

Adresaci: uczniowie klas 8d i 8e

Cel główny:

– ułatwienie absolwentom szkoły podstawowej wyboru własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej

Cele szczegółowe:

– zapoznanie z ofertą edukacyjną  szkół ponadpodstawowych

– poznanie specyfiki pracy w wybranych zawodach

– analiza własnych mocnych i słabych stron 

Młodzież kończąca naukę w klasie ósmej szkoły podstawowej staje przed koniecznością wyboru dalszej ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego. Często są to niełatwe dylematy, ponieważ uczniowie nie zawsze znają swoje mocne i słabe strony, nie są w pełni świadomi wyzwań, które stawia przed nimi współczesny świat. W związku z tym niezwykle istotne wydaje się wyposażenie młodych ludzi w niezbędną wiedzę o różnorodnych profilach szkół ponadpodstawowych, a także specyfice pracy różnych grup zawodowych i oczekiwaniach pracodawców. Wiedza, którą podzielą się z nimi specjaliści, stanie się dla nich inspiracją do odważnego podejmowania własnych decyzji zawodowych.

Co miesiąc uczniowie klas 8d i 8e na zajęciach z wychowawcą będą poznawać ofertę szkół ponadpodstawowych w Biłgoraju, uczestniczyć w spotkaniach z przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Ponadto, młodzież weźmie udział w wizytach studyjnych w instytucji kultury oraz m.in. dniach otwartych szkół ponadpodstawowych.

W trakcie realizacji innowacji uczniowie będą samodzielnie poszukiwać informacje i tworzyć własne prace kreatywne dotyczące tematyki podejmowanej podczas zajęć z wychowawcą.

Przewidywane korzyści wprowadzenia innowacji:

Uczniowie:

– poznają własne mocne i słabe strony

– zdobędą wiedzę na temat różnorodnych możliwości kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej

– poznają specyfikę wybranych zawodów

– poznają doświadczenia zawodowe przedsiębiorców

– poznają oczekiwania pracodawców

– zdobędą umiejętność pracy w grupie.

 


Innowacja pedagogiczna

o charakterze przedmiotowo – wychowawczym

„Zabawmy się w zdrowie”

Innowacja wdrażana będzie w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej przez Różę Szabat – wychowawczynię klasy na zajęciach edukacyjnych z klasą 1 c w roku szkolnym 2022/2023, z kl. 2 c w roku szkolnym 2023/2024,
z kl. 3 c w roku szkolnym 2024/2025 

Założenia innowacji

Innowacja „Zabawmy się w zdrowie” oparta jest na programie nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej „Wielka Przygoda” Wydawnictwa Nowa Era. Treści innowacji poszerzone zostały o nowe treści realizowane w różnorodnej formie i z wykorzystanie różnych metod, technik i środków dydaktycznych.

Zajęcia będą skupione na wyrabianiu właściwych nawyków żywieniowych oraz podejmowaniu  przez uczniów aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem gier i zabaw zespołowych oraz ćwiczeń wspomagających samokontrolę.

Ważnym elementem realizacji programu będą zajęcia oddechowe i relaksacyjne, które pomagają uspokoić umysł, a co za tym idzie powstrzymać gonitwę myśli. Pomogą w  koncentrowaniu się i radzeniu sobie ze stresem. Będą wsparciem w rozumieniu samego siebie i swoich emocji.

Cele główne programu

1)       Kształtowanie umiejętności kontrolowanego wyboru żywności i prowadzenia
   zdrowego trybu życia.

2)       Kształtowanie właściwych relacji między rówieśnikami.

3)       Wdrażanie uczniów do podejmowania aktywności fizycznej.

4)       Kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami i umiejętności ich
   rozładowywania.

5)       Ograniczone odczuwanie lęku, poprawa samopoczucia i zdrowia emocjonalnego.

 


Innowacja pedagogiczna „Lokalnie o globalnych problemach świata”

Autor innowacji: Anna Krawczyk

Czas realizacji:  IX 2022r. - VI 2023r.

Rodzaj innowacji: organizacyjno –programowa

Adresaci: uczniowie klas V- VIII
Cel główny:

- zrozumienie i dostrzeganie globalnych problemów, w tym dotyczących zmian klimatu oraz migracji, zarówno w skali globalnej, jak i najbliższej okolicy oraz zależności między krajami.

Cele szczegółowe:

·         znajomość przyczyn oraz skutków zmian klimatu;

·         proponowanie zmian w nawykach ludzkich, które mogą spowolnić negatywne skutki tych zmian;

·         uwrażliwienie społeczności szkolnej na globalne problemy;

·         rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów globalnych;

·         swobodne posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zmian klimatu;

·         kształtowanie krytycznego myślenia i zmiana postaw;

·         kształtowanie u uczniów odpowiedzialności za środowisko, ukazywanie wpływu jednostki

          na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę;

·         rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu;

·         wykorzystywanie różnorodnych źródeł i metod pozyskiwania informacji;

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z edukacji globalnej wprowadzonej w klasach szkoły podstawowej oraz uświadomienie wpływu każdego człowieka na otaczający świat, a co za tym idzie na zmiany klimatu i zmiany w środowisku naturalnym.

 


Innowacja pedagogiczna „Poznaję lokalne zawody”

Autorzy: Ewelina Karwańska, Agnieszka Tałanda

Czas realizacji: X 2022 r. – VI 2023r.

Rodzaj innowacji: programowa

Adresaci: uczniowie klasy 0a i 2b

Cel główny:

– nawiązanie systematycznej i stałej współpracy ze  środowiskiem lokalnym

Cele szczegółowe:

– kształtowanie postawy współdziałania

– kształtowanie postawy poszanowania ludzkiej pracy 

– poznanie różnych instytucji na terenie naszego regionu

– poznanie specyfiki poszczególnych zawodów

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym jest ważnym elementem programu nauczania i wychowania. Już od najmłodszych lat uczniowie uczestniczą w życiu społecznym nie tylko szkoły, ale również środowiska lokalnego.

Co miesiąc uczniowie będą wykonywać kartki z życzeniami dla przedstawicieli poszczególnych zawodów, dołączając tym samym do ogólnopolskiego projektu „Serdeczna karteczka”. Raz w miesiącu odbędą się również spotkania dzieci z przedstawicielami tych profesji. Spotkania będą okazją do porozmawiania, poznania bliżej różnych lokalnych środowisk i instytucji. Bliskie kontakty skłonią przedstawicieli obydwu stron do współpracy. Własnoręcznie wykonane i wręczone przez dzieci kartki będą wyrazem wdzięczności najmłodszych uczniów za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Innowacja będzie miała zatem działanie wychowawcze, kształtujące u młodego człowieka szacunek do świata i ludzi. Na szkolnym korytarzu pojawi się ekspozycja z omawianymi zawodami, aktualizowana raz w miesiącu.


Innowacja pedagogiczna: „Porozmawiajmy o wartościach”

Autorzy innowacji: Marta Polowy, Dorota Margol

Czas realizacji:  X 2022r. – V 2023r.

Rodzaj innowacji: metodyczna

Adresaci: uczniowie klasy 5a

Cel główny:

– uświadomienie i zmotywowanie uczniów do praktykowania wartości moralnych w życiu

Cele szczegółowe:

– kształtowanie postawy współdziałania

– kształtowanie postawy szacunku do drugiego człowieka

- eksponowanie wartości moralnych

Proponujemy cykl zajęć o wartościach ważnych w życiu każdego młodego człowieka. Tworząc i realizując innowację chcemy, by uczniowie naszej szkoły nie tylko analizowali zagadnienia związane z wartościami, ale także odnajdywali je na przykładach zawartych w literaturze dostępnej  w szkolnej bibliotece.

Co miesiąc uczniowie klasy IVa na zajęciach z wychowawcą będą rozmawiać i analizować zachowania oraz postawy charakterystyczne dla danej wartości moralnej. Raz w miesiącu odbędą się również spotkania uczniów z nauczycielem szkolnej biblioteki, który zaproponuje teksty literackie ilustrujące daną wartość. Będziemy rozmawiać o tym, czym są wartości w ujęciu materialnym, pozamaterialnym i moralnym. Wybrana lektura, wykorzystana podczas zajęć, ma na celu wzmocnić motywacje u uczniów do praktykowania wartości moralnych w życiu.

 

 

z powrotem | linki |napisz do nas | ciekawe strony
© Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Nadstawna 62A
e-mail: bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
telefon: (0-84) 688-04-81
Prowadzenie strony: Józef Osieł