Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła realizuje następujące innowacje pedagogiczne:

1.    Innowacja pedagogiczna „Wędrujemy szlakami turystycznymi naszego regionu z aparatem fotograficznym”

2.    Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego „Fit in Deutsch”

3.    Innowacja pedagogiczna „Składam i uczę się - origami bawi i rozwija”

4.    Innowacja pedagogiczna: „Quilling i inne techniki plastyczne. Zajęcia twórcze dla dzieci.”

5.    Innowacja pedagogiczna "Ziemia Biłgorajska – nasza mała Ojczyzna"

6.    Innowacja programowa o charakterze przedmiotowo – wychowawczym
     „Kreatywny recykling – niekonwencjonalne techniki plastyczne w świetlicy”

7.    Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego "English Drama"

8.    Innowacja pedagogiczna „Kocham kino”

9.    Innowacja pedagogiczna o charakterze przedmiotowo – wychowawczym „Zabawmy się w zdrowie”

10.    Innowacja pedagogiczna „Alchemik”

11. „Nakręceni na czytanie”- innowacja metodyczno- organizacyjna
      opracowana na I etap edukacyjny      dla klas I i II

12. Innowacja pedagogiczna „MÓJ ZESZYT JEST OK!”

 

Innowacja pedagogiczna „Wędrujemy szlakami turystycznymi naszego regionu z aparatem fotograficznym”

Autorzy innowacji: Teresa Bogdanowicz – Bordzań, Alina Typko

Czas realizacji: rok szkolny: 2018/2019

      rok szkolny 2019/ 2020

Cel główny:

1.    Poznanie:

- walorów krajoznawczo - turystycznych naszego regionu,

- tradycji i kultury,

- wydarzeń lokalnych związanych z historią kraju,

- charakterystycznych gatunków flory i fauny Roztocza,

- form ochrony przyrody,

- szlaków turystycznych przebiegających przez nasz region.

2.    Dostrzeganie piękna krajobrazu najbliższej okolicy oraz jej walorów krajoznawczych i turystycznych.

3.    Rozwijanie szacunku do historii, dziedzictwa własnego regionu.

4.    Kształcenie umiejętności fotografowania w plenerze.

5.    Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Treści programowe:

Uczeń:

- bierze udział w wycieczkach poznawczych, krajoznawczo – turystycznych po Biłgoraju, Ziemi Biłgorajskiej, Roztoczu;

- zna szlaki turystyczne przebiegające przez Ziemię Biłgorajską (żółty - Roztoczański, czerwony - Krawędziowy, niebieski- Puszczy Solskiej);

- zna przykłady form ochrony przyrody regionu (Roztoczański Park Narodowy, Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej,  rezerwat Szum, rezerwat „Czartowe Pole”, rezerwat „Nad Tanwią”, użytek ekologiczny, pomnik przyrody i.t.d.);

- rozpoznaje najważniejsze zabytki architektury, pomniki i miejsca pamięci narodowej miejscowości i regionu;    

- potrafi sam wybrać najciekawsze lub najpiękniejsze miejsce przyrodnicze regionu,

- zna najważniejsze postacie zasłużone dla miasta i regionu,

- przedstawia i wyraża na zdjęciach własne przeżycia i obserwacje,

- tworzy kolekcje fotografii,

- zna podstawowe programy do obróbki zdjęć,

- zna formy aktywności fizycznych związanych z turystyką.

Sposób realizacji:

Udział w wycieczkach turystyczno -  krajoznawczych, rajdach pieszych dla uczniów klas IV – VIII. Organizacja szkolnego konkursu fotograficznego „Zdjęcie ze szkolnego wędrowania” i tworzenie prezentacji multimedialnych dokumentujących wspólne wędrowanie.

 


Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego „Fit in Deutsch”

Autor innowacji: Ewa Stasiewicz

Czas realizacji: od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.

Cele ogólne innowacji:

  • rozbudzenie zainteresowania językiem niemieckim
  • rozwijanie kompetencji językowych, umożliwiającej porozumiewanie się w języku niemieckim
  • umożliwienie uczniom kontaktu z językiem niemieckim poprzez słuchanie autentycznych tekstów, korespondencji z niemieckimi rówieśnikami
  • zapewnianie uczniom możliwości używania języka w praktyce
  • rozwijanie uzdolnień i talentów językowych
  • doskonalenie poprawności języka niemieckiego
  • rozbudzenie zainteresowania innymi kręgami kulturowymi i wykształcenie tolerancji wobec innych narodów i kultur
  • wskazywanie nowoczesnych źródeł informacji w procesie nauczania języka obcego

Sposób realizacji:

Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego pod tytułem „Fit in Deutsch” będzie realizowana w grupie uczniów z klas IV - VI w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Założeniem innowacji jest uzyskanie przez ucznia certyfikatu Goethe Institut „Fit in Deutsch 1” lub „Fit in Deutsch 2”. Uczeń rozpoczyna naukę języka niemieckiego
w klasie IV, kontynuuje w klasie V i VI, kończy szkołę z ww. certyfikatem. Treści zawarte
w innowacji podzielone są na działy, zawierają tematykę rozwijającą wszystkie sprawności językowe. Realizuje się  je w dowolnej kolejności, dostosowując do poziomu językowego grupy.

 Innowacja pedagogiczna „Składam i uczę się - origami bawi i rozwija”

Autorzy innowacji:  Marzena Oleszczak, Marzanna Frączek

Czas realizacji: od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.

Origami to sztuka składania papieru a jednocześnie metoda pracy wychowawczej z dziećmi, młodzieżą, a nawet dorosłymi. To, co można wydobyć z kawałka papieru, zależy od fantazji i znajomości reguł składania.

Origami jako działalność konstrukcyjna angażuje dwie ręce. Jest niezwykle potrzebna w szkole, gdzie większość czynności dziecko wykonuje jedną ręką. Jednoczesny ruch prawej i lewej ręki, zmiana pozycji ciała względem przedmiotów ma duże znaczenie, ponieważ zapewnia systematyczne wspieranie pracy i integrację obu półkul mózgowych.

Głównym celem innowacji pedagogicznej „Składam i uczę się - origami bawi i rozwija” jest wspomaganie rozwoju ucznia klasy I poprzez wykorzystanie na zajęciach metody origami – składania papierowych, różnokolorowych  kółek i kwadratów, które wykorzystane będą do tworzenia form  płaskich.

Cele ogólne:

·         wspieranie rozwoju procesów poznawczych i logicznego myślenia,

·         usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,

·         wzmacnianie koncentracji na wykonywanej czynności,

·         wzrost poczucia własnej wartości,

·         rozbudzanie  ciekawości otaczającego świata,

·         rozwijanie inwencji i fantazji,

·         zdobywanie umiejętności w zakresie poznawania technik składania papieru.

Cele szczegółowe:

·         doskonalenie integracji pracy obu półkul mózgowych,

·         wspomaganie procesów zapamiętywania,

·         rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,  koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji kierunkowej i przestrzennej,

·         usprawnianie funkcji językowych,

·         wspieranie sprawności manualnej:

- ćwiczenia chwytu pęsetkowego,

- rozwijanie koordynacji dotykowo-wzrokowej,

- kształtowanie umiejętności dostosowywania napięcia mięśniowego do potrzeb wykonywanej czynności,

·         budzenie nawyku systematyczności i dokładności,

·         rozwijanie poczucia estetyki.

Innowacja pedagogiczna  „Składam i uczę się - origami bawi i rozwija” jest prowadzona w klasach : Ia i Ib


Innowacja pedagogiczna: „Quilling i inne techniki plastyczne. Zajęcia twórcze dla dzieci.”

Autorzy innowacji: Elżbieta Dziura, Agnieszka Tałanda

Czas realizacji innowacji: od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

Głównym celem innowacji jest wspomaganie rozwoju ucznia klasy II i III  poprzez wykorzystanie na zajęciach różnorodnych technik plastycznych (quilling, decoupage, frottage itp.).

Cele ogólne:

·    rozwijanie umiejętności twórczego myślenia,

·      stymulowanie i rozwijanie wrażliwości wzrokowej, słuchowej i dotykowej, spostrzegawczości oraz koncentracji uwagi,

·    usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,

·      wzmacnianie koncentracji na wykonywanej czynności,

·    wzrost poczucia własnej wartości,

·    rozbudzanie  ciekawości otaczającego świata,

·      rozwijanie inwencji i fantazji,

·      zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi.

Cele szczegółowe:

·    doskonalenie integracji pracy obu półkul mózgowych,

·    wspomaganie procesów zapamiętywania,

·    rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,  koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji kierunkowej i przestrzennej,

·    rozwijanie sprawności manualnych, umiejętne operowanie narzędziami
i materiałem,

·    wykształcenie i kontrolowanie napięcia mięśniowego ręki,

·    rozwijanie samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów,

·    rozwijanie poczucia estetyki,

·    obcowanie ze sztuką poprzez oglądanie albumów, reprodukcji, a także wystaw plastycznych prac dzieci w MDK i BCK.

Sposób realizacji:

Program innowacji przewiduje zajęcia w  klasach II c i II d w wymiarze 30 godzin   w roku   w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej.


Innowacja pedagogiczna "Ziemia Biłgorajska – nasza mała Ojczyzna"

Autorzy innowacji: Olga Złomańska, Anna Koman

Czas realizacji: od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

Cele ogólne innowacji:

- rozwijanie aktywności i ciekawości poznawczej,

- poznawanie najbliższego otoczenia ucznia,

- utożsamienie się z rodziną i miejscem zamieszkania,

- scharakteryzowanie i poznanie bogactwa przyrodniczego i kulturowego najbliższego otoczenia i regionu,

- uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej przyrody – Ziemi biłgorajskiej, Puszczy Solskiej, 

- zaciekawienie i zainteresowanie historią i tradycjami naszej małej ojcowizny,

- ukształtowanie odpowiedzialności za swoje miejsce zamieszkania i najbliższe otoczenie,

- poznanie wielokulturowości miasta Biłgoraj,

- poznanie dorobku minionych pokoleń,

- umożliwienie i animowanie dziecka do udziału w różnych wydarzeniach kulturalnych.

Uczeń:

- potrafi stworzyć drzewo genealogiczne swojej najbliższej rodziny,

- potrafi szczegółowo opowiedzieć o zajęciach członków swojej rodziny,

- potrafi wyliczyć święta obchodzone w swojej rodzinie,

- zna postać patrona szkoły,

- uczestniczy w wydarzeniach i świętach obchodzonych przez szkołę,

- umie określić położenie swojego domu,  miejscowości, gminy,

- zna historię swojej miejscowości, legendy i przekazy,

- potrafi scharakteryzować specyfikę rzemiosła, którym zajmowali się mieszkańcy miejscowości (sitarstwo)

- potrafi wymienić zawody, którymi trudzili się mieszkańcy pobliskich wsi i miast,

- zaśpiewa piosenkę lub zarecytuje wiersz ludowy,

- potrafi opisać strój ludowy regionu (biłgorajsko-tarnogrodzki),

- potrafi określić walory przyrodnicze i turystyczne regionu,

- zna najważniejsze zabytki architektury, pomniki i miejsca pamięci narodowej swojej miejscowości,    

- potrafi scharakteryzować najważniejsze cechy architektury miasta,

- wie gdzie znajdują się najważniejsze urzędy, zakłady i miejsca kulturalne w miejscowości,

- potrafi godnie i odpowiednio do miejsca zachować się w miejscach pamięci narodowej i na różnego rodzaju     uroczystościach,

- zna najważniejsze postacie zasłużone dla miasta i regionu,

- potrafi wymienić nazwy najbliższych miast i wsi,

- rozumie pojęcie rejonizacji, wie co to miasto, gmina, powiat, województwo,

- potrafi opowiedzieć o najciekawszych lub najpiękniejszych miejscach regionu

Sposób realizacji:

Program innowacji przewiduje zajęcia w dwóch klasach II w następującym wymiarze:

- klasa II a, II b w roku 2016/ 2017 , 36 godzin w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej

- klasa III a, III b w roku 2017/2018 , 38 godzin w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej


Innowacja programowa o charakterze przedmiotowo – wychowawczym „Kreatywny recykling – niekonwencjonalne techniki plastyczne w świetlicy”

Autor innowacji: Dorota Brzozowska

Realizatorzy innowacji: nauczyciele pracujący w świetlicy

Innowacja wdrażana będzie w ramach zajęć świetlicy szkolnej  Obejmie grupę chętnych dzieci  z klas I - III , które czekając na zapracowanych rodziców będą mogły realizować swoje pasje twórcze. Zadania innowacji realizowane będą  przez 2 lata, czyli od września 2016r. do czerwca 2018r.w wymiarze 3 godziny w tygodniu. Zamierzonym efektem innowacji  jest wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły oraz uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych w świetlicy. Ponadto „Kreatywny recycling – niekonwencjonalne techniki plastyczne w świetlicy” będzie doskonałym kluczem do realizacji wizji naszej szkoły promującej aktywną, otwartą i twórczą postawę dziecka.

Cele główne:

Celem nadrzędnym innowacji jest ujawnienie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień plastycznych dzieci poprzez radość tworzenia, kształtując pożądane proekologiczne postawy.  Ważne jest także uzmysłowienie dzieciom ich ogromnych możliwości twórczych przy wykorzystaniu również materiałów odpadowych.

Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka oraz nauka patrzenia na otaczający świat przez pryzmat kształtów i kolorów.

Cele szczegółowe:

·      Kształtowanie wyobraźni plastycznej,

·         Dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze,

·         Rozbudzanie potrzeby ochrony środowiska,

·         Wdrażanie do postaw proekologicznych,

·         Rozwijanie wrażliwości estetycznej,

·         Wyzwalanie twórczej aktywności i kreatywnego myślenia,

·         Rozwijanie sprawności manualnych,

·         Kształcenie percepcji wzrokowej,

·         Umiejętne posługiwanie się różnymi materiałami i narzędziami,

·         Podnoszenie sprawności grafomotorycznej,

·         Wykształcenie i kontrolowanie napięcia mięśniowego ręki,

·         Eksperymentowanie w zakresie łączenia technik i materiałów,

·         Rozwijanie samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów,

·         Obcowanie ze sztuką poprzez oglądanie albumów, reprodukcji  i zdjęć,

·         Kształtowanie poczucia przydatności wykonywanych prac oraz satysfakcja ze zrobienia rzeczy użytecznej i dekoracyjnej,

·         Wdrażanie do dbałości o ład i porządek stanowiska pracy,

·         Wdrażanie do ekonomicznego wykorzystywania materiałów plastycznych,

·         Wdrażanie do obserwacji zjawisk i piękna otaczającego świata,

·         Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.


Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego "English Drama"

Autorzy innowacji: Emanuela Kuczyńska, Agnieszka Grodzka

Czas realizacji: od 3 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

Głównym celem innowacji jest rozbudzenie w uczniach zainteresowania językiem angielskim poprzez stosowanie go w praktyce w sztukach teatralnych.

Cele szczegółowe innowacji:

·         rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania teatrem,

·         motywowanie uczniów do poszerzania i rozwijania zdolności językowych - mówienia, czytania, słuchania,

·         doskonalenie angielskiej wymowy oraz praca nad intonacją,

·         nauczanie języka angielskiego poprzez zabawę, dialog, inscenizacje,

·         rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań i aktywności twórczej uczniów, 

·         przygotowanie do występów publicznych poprzez naukę ruchu scenicznego, pracę nad dykcją i akcentem,

·         pokazywanie metod radzenia sobie z nieśmiałością, pokonywania własnych słabości,

·         kształtowanie postawy otwartości wobec zjawisk interkulturowych, tolerancji i akceptacji wobec odmienności kulturowej,

·         kształtowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.

Sposób realizacji:

Innowacja jest realizowana w trakcie pozalekcyjnego anglojęzycznego koła teatralnego w wymiarze 1-2 godzin tygodniowo i adresowana jest do 17 uczniów z klasy IVa i IVc pragnących dodatkowo rozwijać swoje umiejętności językowe oraz zainteresowanych dramą.


Innowacja pedagogiczna o charakterze przedmiotowo – wychowawczym
„Zabawmy się w zdrowie”

Autorki innowacji

Róża Szabat – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Aleksandra Grabias – nauczycielka wychowania fizycznego

Czas realizacji: 3 września 2017 r. – 23 czerwca 2019 r.

Cele główne programu

1.    Kształtowanie umiejętności kontrolowanego wyboru żywności i prowadzenia zdrowego trybu życia.

2.    Kształtowanie właściwych relacji między rówieśnikami.

3.    Wdrażanie uczniów do podejmowania aktywności fizycznej.

4.    Kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami i umiejętności ich rozładowywania.

Cele szczegółowe

Uczeń:

1.      Aktywnie uczestniczy w grach zespołowych przestrzegając zasad bezpieczeństwa.

2.      Nawiązuje właściwe kontakty z rówieśnikami w ramach współzawodnictwa.

3.      Zna i stosuje zasady racjonalnego odżywiania się.

4.      Przestrzega zasad higieny osobistej.

5.     Odpowiednio dysponuje wolnym czasem, wyznaczając porę na odpoczynek i regenerację organizmu.

6.     Wystrzega się zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z multimediów, w tym z komputera i Internetu.

7.      Potrafi twórczo współpracować podczas zajęć grupowych.

8.      Wykazuje zaangażowanie i twórczą postawę wobec postawionych zadań.

9.      Jest otwarty na kompromis, potrafi rozwiązywać konflikty, nie zraża się porażką.

10.    Potrafi się skoncentrować, zrozumieć innych.

11.    Wie, w jaki sposób ćwiczyć swoją uważność, uspokoić gonitwę myśli, uchwycić i zaakceptować swoje emocje.

Sposób realizacji

Innowacja wdrażana będzie podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęć pozalekcyjnych:

- przez Różę Szabat – wychowawczynię klasy na zajęciach edukacyjnych i 1 godz. tygodniowo zajęć pozalekcyjnych (min. 30 godz. w każdym roku szkolnym) z klasą 2c  w roku szkolny 2017/2018 oraz 3c w roku szkolnym 2018/2019;

- przez Aleksandrę Grabias – nauczycielkę wychowania fizycznego podczas zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 z klasą 2c (zajęcia 15 lub 30 min., łącznie 10 godz.).

 Zajęcia będą skupione na wyrabianiu właściwych nawyków żywieniowych oraz podejmowaniu przez uczniów aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem gier i zabaw zespołowych oraz ćwiczeń wspomagających samokontrolę.


Innowacja pedagogiczna „ALCHEMIK”

1.    Autorzy i realizatorzy innowacji: Agata Dąbrowska, Józef Osieł

2.    Czas realizacji: w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019.

3.    Cele główne programu

- Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów wiedzą chemiczną.

- Pobudzanie aktywności twórczej ucznia oraz kreowanie w nim uzdolnień.

- Wdrażanie uczniów do wykonywania prostych doświadczeń i bezpiecznej pracy laboratoryjnej.

- Rozwijanie współpracy z fundacją „Przyszłość w nauce”.

4.    Cele szczegółowe

- Rozwijanie umiejętności eksperymentowania.

- Rozwijanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z przebiegu doświadczeń chemicznych.

- Wdrażanie do bezpiecznej pracy laboratoryjnej i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

- Kształcenie i wyrabianie w sobie systematyczności, cierpliwości i dokładności.

- Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji zachodzących zjawisk.

- Wyrabianie umiejętności pracy w grupie.

- Uczenie wytrwałości i dociekliwości do zrealizowania określonego celu.

- Rozpowszechnianie idei wolontariatu i bezinteresownej pomocy.

- Zaangażowanie uczniów w dążenie do bycia wolontariuszem fundacji „Przyszłość w nauce”.

5.    Sposób realizacji innowacji

Innowacja skierowana jest do uczniów klas VII i VIII, realizowana będzie na zajęciach pozalekcyjnych w sobotę i niedzielę, jeden weekend w pierwszym semestrze będzie przeznaczony dla uczniów klas VII, a drugi weekend w drugim semestrze dla uczniów klas VIII. Do realizacji zostaną wykorzystane szkolne pomoce dydaktyczne. Wdrażanie innowacji wymaga skromnego nakładu dodatkowych środków finansowych. (Wymóg fundacji „Przyszłość w nauce”). W trakcie realizacji przewidziano pomoc nauczycieli zespołu matematyczno – przyrodniczego do opieki nad uczniami.


„Nakręceni na czytanie”- innowacja metodyczno- organizacyjna
opracowana na I etap edukacyjny dla klas I i II

Autorzy: Małgorzata Muda, Małgorzata Dobrzańska, Anna Bielak, Ewa Gierczyk

Projekt „Nakręceni na czytanie” składa się z przedsięwzięcia podzielonego na dwie części: dla uczniów klas 1 i uczniów klas 2. Dzięki realizacji różnorodnych działań pokażemy, że czytanie kształtuje wewnętrzny świat dziecka, a odpowiednio dobrana literatura pomaga budować system wartości i wskazuje życiowe priorytety.

Innowacja realizowana będzie na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, w czasie wyjść i wycieczek.

Głównym celem naszego programu jest kształtowanie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury. Chcemy, aby codzienne głośne czytanie dzieciom i zachęcanie do samodzielnego czytania stało się priorytetem w szkole oraz w domach rodzinnych.

Cele szczegółowe:

- popularyzowanie czytelnictwa i książek wśród dzieci i dorosłych,

- zacieśnienie więzi między członkami rodziny przez wspólne spędzanie wolnego czasu,

- wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka,

- rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni,

- doskonalenie logicznego myślenia, poprawa koncentracji,

- poprawa techniki czytania,

- doskonalenie czytania ze zrozumieniem,

- podniesienie poziomu czytelnictwa,

- zachęcenie do brania udziału w konkursach czytelniczych,

- wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka,

- poszerzenie wiedzy ogólnej,

- kształtowanie postaw moralnych,

- zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów,

- kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy na całe życie,

- zapoznanie z nowymi, ciekawymi książkami i ich autorami,

- zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na omawianie lektur,

- włączenie rodziców w realizację innowacji.

Innowacja realizowana będzie na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, w czasie wyjść i wycieczek.


INNOWACJA PEDAGOGICZNA „MÓJ ZESZYT JEST OK!”

Autor: Barbara Okoń

Adresaci innowacji: klasy IVB i IVC Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

Termin realizacji: wrzesień 2018 – czerwiec 2021r.

Uzasadnienie potrzeby innowacji:

Współczesna szkoła powinna stwarzać uczniom jak najlepsze warunki do rozwoju osobistego, intelektualnego i społecznego. Na zajęciach edukacyjnych należy wprowadzać takie metody, formy pracy, które wyzwolą w uczniu i w nauczycielu motywację do nauki oraz silną wolę kreatywnego podejścia do procesu nauczania i uczenia się. Nauczyciel powinien stać się przewodnikiem wspierającym ucznia w poznawczym przetwarzaniu informacji, poszukiwaniu nowych obszarów wiedzy, kreowaniu pomysłów oraz dokonywaniu samooceny efektów uczenia się. OK zeszyt jest dobrym sposobem na modyfikację i uwspółcześnienie proponowanych przez szkołę metod nauczania.

Praca z OK zeszytem to nic innego, jak  ołączenie oceniania kształtującego i zeszytu uczniowskiego. To jedna z najlepszych i najprzyjemniejszych  metod ułatwiających naukę.

OK zeszyt to nowatorskie spojrzenie na edukację, pozwalające zdiagnozować poziom wiedzy i umiejętności ucznia, jego potrzeby w rozwijaniu kompetencji zarówno twardych i miękkich. Nauczyciel musi sprawić, by uczeń chciał się uczyć, a stanie się to wówczas, jeśli zajęcia będą  atrakcyjne. Dlatego też podczas zajęć obok podręcznika, zeszytu ćwiczeń warto wprowadzić nowe, ciekawe rozwiązanie jakim jest OK zeszyt.

1.   Korzyści z wprowadzenia OK zeszytu po stronie ucznia to:

1)    Umiejętność uczenia się dzięki zrozumieniu czego i po co się uczy .

2)    Większa samodzielność, odpowiedzialność za swoją naukę oraz zaangażowanie w proces uczenia się.

3)    Rozwijanie pewności siebie, umiejętności organizacji pracy, motywacji do nauki.

4)    Poczucie odpowiedzialności za własny sukces.

5)    Rozwój myślenia krytycznego, refleksyjnego i analitycznego.

6)    Rozwijanie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości.

2.   Cele innowacji pedagogicznej:

Proponowana innowacja pedagogiczna ma na celu wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie metod pracy dydaktycznej, które doprowadzą do podniesienia efektów kształcenia.

Środkiem do osiągnięcia założonych celów ma być OK zeszyt, który stanie się swoistym podręcznikiem tworzonym przez ucznia.

Cele wprowadzenia innowacji:

1.    Pozyskiwanie przez ucznia i nauczyciela w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby uczeń otrzymywał informację zwrotną,  jak ma się uczyć, a nauczyciel wiedział, jak najlepiej go nauczać.

2.    Motywowanie do nauki.

3.    Wykształcenie w uczniu przekonania o celowości podejmowanych działań i celu, jakim jest nauka sama w sobie.

4.    Wprowadzenie poczucia odpowiedzialności za własne uczenie się.

5.    Rozwijanie umiejętności współdziałania, dokonywania samooceny i oceny koleżeńskiej.

6.    Rozwijanie kreatywności ucznia.

7.    Aktywizowanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji oraz  działań

8.    Włączenie w proces dydaktyczny rodziców w taki sposób, aby stali się świadomymi uczestnikami wprowadzanych zmian, mogli pomóc swojemu dziecku w nauce.

 

 


INNOWACJA PEDAGOGICZNA „KOCHAM KINO”

kontynuacja

Rodzaj innowacji: organizacyjno-programowa

Autor: Katarzyna Bastrzyk

Adresaci innowacji: klasy V, VI Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

Sposób naboru:  na zasadzie dobrowolności i powszechnej dostępności

Forma zajęć: nieobowiązkowe, pozalekcyjne, pozaszkolne

Termin realizacji: 1października 2018r.- 1 czerwca 2019r.

Wymiar godzin: 1 godzina tygodniowo, z możliwością prowadzenia zajęć w blokach kilkugodzinnych

1. Cele główne programu

- Rozwijanie zainteresowań związanych z kinem.

- Poszerzanie wiedzy na temat kina.

2. Cele szczegółowe

- Poszerzanie zainteresowań filmem.

- Poszerzenie wiedzy na temat gatunków filmowych.

- Kształtowanie umiejętności odczytywania języka filmu.

- Rozwijanie wrażliwości na piękno obrazu i dźwięku.

- Kształtowanie wrażeń estetycznych.

- Wspieranie rozwoju emocjonalnego.

- Uczenie tolerancji i otwartości na poglądy innych.

- Rozwijanie umiejętności krytycznej oceny dzieła filmowego.

- Kształcenie umiejętności oceny filmów.

- Uwrażliwianie na wartości przekazywane za pomocą dzieła filmowego.

- Uświadamianie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

3. Metody i formy pracy:

dyskusje, maratony filmowe, tworzenie list najbardziej wartościowych według uczniów filmów, wyjścia do kina.

4. Oczekiwane efekty

Uczeń:

-zdobędzie umiejętność krytycznej oceny dzieła filmowego;

-zdobędzie wiedzę na temat wybranych gatunków filmowych oraz wybranych twórców kina;

-nauczy się świadomego odbioru dzieła filmowego;

-nauczy się oceniać filmy pod względem postaw bohaterów i wartości, jakie zostały zaprezentowane;

-nauczy się czerpania właściwych wzorców z wybranych filmów.

 TREŚCI KSZTAŁCENIA

1.    Warsztat pracy aktora, omówienie gry aktorskiej wybranych aktorów, np. z filmu „Hobbit” lub „Ania z Zielonego Wzgórza”.

2.    Technika motion capture, wyjaśnienie pojęcia, obejrzenie filmów wykorzystujących tę metodę, np. „Alicja po drugiej stronie lustra”, „Expres Polarny”, obejrzenie filmów dokumentalnych na temat wykorzystania techniki motion capture, np. „Creating Gollum”.

3.    Funkcje kostiumu na przykładzie wybranych filmów, np. „Trzej muszkieterowie”.

4.    Recenzja jako próba samodzielnej analizy dzieła filmowego, wyjaśnienie zasad pisania recenzji, czytanie i omawianie recenzji filmowych, podejmowanie prób pisania recenzji przez uczniów.

5.    Cykl zajęć w oparciu o materiały ze strony edukacjafilmowa.pl, polegających na realizacji wybranych zagadnień z podstawy programowej języka polskiego z wykorzystaniem filmu:

 Odbiór tekstów kultury.

Uczeń:

- rozumie swoistość tekstów kultury przynależnych do literatury, teatru, filmu, muzyki, sztuk plastycznych i audiowizualnych;

- wyodrębnia elementy dzieła filmowego i telewizyjnego;

- rozumie czym jest adaptacja utworu literackiego oraz wskazuje różnice między tekstem literackim a jego adaptacją;

- odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia,

- świadomie i z uwagą odbiera filmy, koncerty, spektakle, programy radiowe i telewizyjne, zwłaszcza adresowane do dzieci i młodzieży.

Proponowany materiał filmowy:

- adaptacje lektur szkolnych, np. „Mikołajek”, „Alicja w Krainie Czarów”;

- wybrane pozycje z serii „Nazywam się…” (np. „Mikołaj Kopernik”, „Chopin”, „Maria Curie- Skłodowska”, „Jan Paweł II”;

- proponowane filmy biograficzne w całości lub we fragmentach, np. „Gwiazda Kopernika”

6. Dyskusje na temat obejrzanych filmów.


 
Strona znajduje się na serwerze http://www.republika.pl/
www.republika.pl

z powrotem | linki |napisz do nas | ciekawe strony
© Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Nadstawna 62A
e-mail: bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
telefon: (0-84) 688-04-81, 688-04-82
Prowadzenie strony: Józef Osieł