Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła realizuje następujące innowacje pedagogiczne:

 1. Innowacja pedagogiczna „Wędrujemy szlakami turystycznymi naszego regionu z aparatem fotograficznym”

 2. Innowacja pedagogiczna: „CZYTAM Z KLASĄ - lekturki spod chmurki”

 3. Innowacja Pedagogiczna I Ty Możesz Zostać Misjonarzem

 4. Innowacja pedagogiczna „Składam i uczę się - origami bawi i rozwija”

 5. Innowacja pedagogiczna "Quilling i inne techniki plastyczne. Zajęcia twórcze dla dzieci"

 6. Innowacja pedagogiczna o charakterze organizacyjno-programowym „Kultura żywego słowa”

 7. Innowacja pedagogiczna o charakterze przedmiotowo – wychowawczym „Zabawmy się w zdrowie”

 8. Innowacja pedagogiczna z zakresu kultury ludowej „O kulturze ludowej od podszewki…”

 9. Innowacja pedagogiczna „Jakim powietrzem oddychamy w naszym mieście?

 10. „Nakręceni na czytanie”- innowacja metodyczno- organizacyjna

 11. Innowacja pedagogiczna „MÓJ ZESZYT JEST OK!”

 12. Innowacja pedagogiczna „Poznaję lokalne zawody”

Innowacja pedagogiczna „Wędrujemy szlakami turystycznymi naszego regionu z aparatem fotograficznym”

Autorzy innowacji: Teresa Bogdanowicz – Bordzań, Alina Typko

Czas realizacji: rok szkolny: 2018/2019

      rok szkolny 2019/ 2020

Cel główny:

1.    Poznanie:

- walorów krajoznawczo - turystycznych naszego regionu,

- tradycji i kultury,

- wydarzeń lokalnych związanych z historią kraju,

- charakterystycznych gatunków flory i fauny Roztocza,

- form ochrony przyrody,

- szlaków turystycznych przebiegających przez nasz region.

2.    Dostrzeganie piękna krajobrazu najbliższej okolicy oraz jej walorów krajoznawczych i turystycznych.

3.    Rozwijanie szacunku do historii, dziedzictwa własnego regionu.

4.    Kształcenie umiejętności fotografowania w plenerze.

5.    Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Treści programowe:

Uczeń:

- bierze udział w wycieczkach poznawczych, krajoznawczo – turystycznych po Biłgoraju, Ziemi Biłgorajskiej, Roztoczu;

- zna szlaki turystyczne przebiegające przez Ziemię Biłgorajską (żółty - Roztoczański, czerwony - Krawędziowy, niebieski- Puszczy Solskiej);

- zna przykłady form ochrony przyrody regionu (Roztoczański Park Narodowy, Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej,  rezerwat Szum, rezerwat „Czartowe Pole”, rezerwat „Nad Tanwią”, użytek ekologiczny, pomnik przyrody i.t.d.);

- rozpoznaje najważniejsze zabytki architektury, pomniki i miejsca pamięci narodowej miejscowości i regionu;    

- potrafi sam wybrać najciekawsze lub najpiękniejsze miejsce przyrodnicze regionu,

- zna najważniejsze postacie zasłużone dla miasta i regionu,

- przedstawia i wyraża na zdjęciach własne przeżycia i obserwacje,

- tworzy kolekcje fotografii,

- zna podstawowe programy do obróbki zdjęć,

- zna formy aktywności fizycznych związanych z turystyką.

Sposób realizacji:

Udział w wycieczkach turystyczno -  krajoznawczych, rajdach pieszych dla uczniów klas IV – VIII. Organizacja szkolnego konkursu fotograficznego „Zdjęcie ze szkolnego wędrowania” i tworzenie prezentacji multimedialnych dokumentujących wspólne wędrowanie.

 


Innowacja pedagogiczna: „CZYTAM Z KLASĄ - lekturki spod chmurki”

Ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

Autorzy innowacji: Dagmara Brodziak, Halina Frączek, Dorota Margol, Ewa Szponar

Czas realizacji: od 17 września 2019 r. do 31 maja 2020 r.

Cele ogólne innowacji:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • stymulowanie wyobraźni, zainteresowań, motywacji do działania
  i aktywności twórczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

Innowacja skierowana jest do uczniów klasy II a, II b, II e Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju. Wdrażana będzie podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

Projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechnia czytelnictwo wśród uczniów klas I-III i zachęca dzieci do czytania książek poprzez aktywną i twórczą działalność edukacyjną.

Składać się będzie z trzech modułów:

I moduł - od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. – Fikuśne lekturki spod chmurki

II moduł - od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. – Zwierzęce lekturki spod chmurki

III moduł - 01.03.2020 r. do 30.04.2020 r. – Polskie lekturki spod chmurki

W każdym z modułów zespół klasowy wybierze jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania. Lektury będą czytane samodzielnie przez uczniów, nauczyciela a także przez zaproszonych gości.

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.


Innowacja Pedagogiczna I Ty Możesz Zostać Misjonarzem

Przedmiot: RELIGIA

Autorzy innowacji: Elżbieta Jasielska, s. Imelda Ewa Boczar, Kazimiera Wójcik, ks. Jerzy Frankiewicz, ks. Sebastian Koper

Czas realizacji: rok szkolny 2019/2020

Adresaci: uczniowie klas 0 – VIII

Innowacja „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISJONARZEM” jest odpowiedzią na ewangeliczne przesłanie Chrystusa oraz na potrzeby ludzi w trudnej sytuacji życiowej zamieszkujących różne regiony świata, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej nauczania religii  w zakresie szkoły podstawowej. 

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, raz w tygodniu w czasie pozalekcyjnym w zależności od potrzeb .

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei misji z wykorzystaniem wszelkich dostępnych metod i form. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do uczestniczenia w działalności misyjnej Kościoła oraz rozwijać wrażliwość sumienia na potrzeby innych ludzi żyjących w skrajnie trudnych warunkach.

Cel główny

Przybliżenie wszystkim uczniom szkoły działalności misyjnej Kościoła poprzez formowanie postaw zaangażowania się w dzieło misyjne Kościoła. 

Cele szczegółowe

 • Integracja działań związanych z misjami mających już miejsce w naszej szkole.

 • Udział w akcjach misyjnych, np. OKULARY DLA AFRYKI, KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE, KOLĘDNICY MISYJNI, ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ itp.

 • Zachęcanie do współpracy z  misjonarzami.

 • Spotkanie z misjonarzem.

 • Kształtowanie u uczniów postawy ofiarności w kontekście misyjnym  zarówno w sensie duchowym (modlitwa, ofiarowanie swoich cierpień w intencji misji), jak i materialnym.

 • Przygotowanie uczniów do obchodów Tygodnia Misyjnego.

 • Poznanie idei Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

 • Powołanie koła misyjnego w naszej szkole.

 • Swobodne posługiwanie się tekstami biblijnymi dotyczącymi działalności misyjnej Kościoła.

 • Formowanie animatorów misyjnych.

 • Udział w konkursach zewnętrznych dotyczących misji.

Przewidziano realizację następujących zagadnień:

1.   Biblijne podstawy działalności misyjnej Kościoła.

2.   Działalność misjonarzy.

3.   Historia misji.

4.   Kraje misyjne w kontekście ich historii, kultury, wiary, geografii  i przyrody.

5.   Papieskie Dzieła Misyjne.

6.   Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci.

7.   Inne inicjatywy misyjne.


Innowacja pedagogiczna „Składam i uczę się - origami bawi i rozwija”

Autor i realizator innowacji:

Marzena Oleszczak - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Czas realizacji:

rok szkolny 2019/2020.

Miejsce przeprowadzenia innowacji:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

Zakres innowacji:
uczniowie klasy Ib edukacji wczesnoszkolnej.

Głównym celem innowacji jest wspomaganie rozwoju ucznia w klasie I poprzez wykorzystanie na zajęciach metody origami – składania papierowych, różnokolorowych kółek i kwadratów, które wykorzystane będą do tworzenia form płaskich.

1.   Cele ogólne:

·         wspieranie rozwoju procesów poznawczych i logicznego myślenia,

·         usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,

·         wzmacnianie koncentracji na wykonywanej czynności,

·         wzrost poczucia własnej wartości,

·         rozbudzanie  ciekawości otaczającym światem,

·         rozwijanie inwencji twórczej i fantazji,

·         zdobywanie umiejętności w zakresie poznawania technik składania papieru.

2.   Cele szczegółowe:

·         doskonalenie integracji pracy obu półkul mózgowych,

·         wspomaganie procesów zapamiętywania,

·         rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,  koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji kierunkowej i przestrzennej,

·         usprawnianie funkcji językowych,

·         ćwiczenie logicznego myślenia i pamięci;

·         rozwijanie aktywności matematycznej;

·         wspieranie sprawności manualnej:

-        ćwiczenia chwytu pęsetkowego,

-         rozwijanie koordynacji dotykowo-wzrokowej,

-        kształtowanie umiejętności dostosowywania napięcia mięśniowego do potrzeb wykonywanej czynności.

Origami jako działalność konstrukcyjna angażuje dwie ręce. Jest niezwykle potrzebna w szkole, gdzie większość czynności dziecko wykonuje jedną ręką. Jednoczesny ruch prawej i lewej ręki, zmiana pozycji ciała względem przedmiotów ma duże znaczenie, ponieważ zapewnia systematyczne wspieranie pracy i integrację obu półkul mózgowych.

Origami wymaga od ucznia precyzji składania, koncentracji, staranności, dokładności, zapamiętywania zgięć. W trakcie pracy uczniowie zapamiętują kształty, sposoby zgięć, kolejność składania, odkrywają nowe kombinacje. Wszystko to ma niezwykły wpływ na rozwój podstawowych umiejętności uczenia się i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych (percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej, sprawności motorycznej).

Wykorzystanie origami w pracy z dziećmi wpłynie nie tylko na ich rozwój manualny, ale też na doskonalenie umiejętności słuchania, pisania, koncentrację wzrokowo- ruchową, będzie stymulować rozwój wyobraźni przestrzennej i rozwijać dziecięcą twórczość.

Sztuka składania papieru jest zajęciem kreatywnym, któremu towarzyszy radość, satysfakcja z udanego „dzieła”. Stanowi jeden z ważnych elementów wychowania dziecka, rozwijania jego fantazji i pokazywania mu świata przez umożliwienie samodzielnego tworzenia. Jest to więc obok zabawy działanie kształtujące osobowość małego człowieka.


Innowacja pedagogiczna Quilling i inne techniki plastyczne. Zajęcia twórcze dla dzieci

Autor innowacji: Agnieszka Tałanda, Elżbieta Dziura

Czas realizacji: od 2.09.2019 r. do 26.06.2020 r.

Miejsce przeprowadzenia innowacji: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

Zakres innowacji: uczniowie klasy Id i Ie edukacji wczesnoszkolnej

Rodzaj innowacji: metodyczna

II. Cele innowacji

        Głównym celem innowacji jest wspomaganie rozwoju ucznia klasy I poprzez wykorzystanie na zajęciach różnorodnych technik plastycznych (quilling, decoupage, frottage itp.).

1.   Cele ogólne:

·      rozwijanie umiejętności twórczego myślenia,

·      stymulowanie i rozwijanie wrażliwości wzrokowej, słuchowej i dotykowej, spostrzegawczości oraz koncentracji uwagi,

·      usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,

·      wzmacnianie koncentracji na wykonywanej czynności,

·      wzrost poczucia własnej wartości,

·      rozbudzanie  ciekawości otaczającego świata,

·      rozwijanie inwencji i fantazji,

·      zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi.

2.   Cele szczegółowe:

·      doskonalenie integracji pracy obu półkul mózgowych,

·      wspomaganie procesów zapamiętywania,

·      rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,  koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji kierunkowej i przestrzennej,

·      rozwijanie sprawności manualnych, umiejętne operowanie narzędziami
i materiałem,

·      wykształcenie i kontrolowanie napięcia mięśniowego ręki,

·      rozwijanie samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów,

·      rozwijanie poczucia estetyki.

Działalność plastyczno - konstrukcyjna jest jedną z form wyzwalania ekspresji
u dzieci, a także wrażliwości estetycznej wzruszeń i przeżyć. Rozwija ona twórczą inicjatywę dziecka, pomysłowość, wiarę we własne siły. Równocześnie pobudza rozwój umysłowy i emocjonalny, usprawnia ręce dzieci, stwarza możliwości
ich artystycznych, technicznych i społecznych doświadczeń. Twórczość plastyczna dziecka będzie bogatsza wówczas, gdy zetknie się ono z różnymi przedmiotami, zjawiskami bezpośrednio, dlatego istotne jest tworzenie możliwości i klimatu do uzewnętrznienia tego, co dziecko pragnie wyrazić. Ważne jest, by działalność plastyczna dziecka ściśle łączyła się z percepcją otaczającego świata oraz dzieł sztuki.
 
    Innowacja Quilling i inne techniki plastyczne. Zajęcia twórcze dla dzieci ma przyczynić się do wszechstronnego rozwoju uczniów, odkryciu i rozwijaniu ich zainteresowań, zdolności i umiejętności plastycznych.


Innowacja pedagogiczna o charakterze organizacyjno-programowym

Kultura żywego słowa

Zajęcia rozwijające zainteresowania humanistyczne uczniów

Klasa: VI E

Autorka: Joanna Hejzner

Rok szkolny: 2019/2020

Innowacja „Kultura żywego słowa”  kładzie nacisk na umożliwienie uczniom rozwijania pasji, inspirowanie do działań twórczych oraz aktywnej współpracy. Celem programu jest wspieranie młodzieży w rozwoju uzdolnień, kształtowanie postaw twórczych oraz poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły.

Program zakłada rozwijanie uzdolnień i umiejętności recytatorskich, ale również rozwijanie zainteresowania uczniów sztuką teatru, nauczenie odbioru sztuki wyższej. W treściach przewidzianych do realizacji znajdują się wiadomości i teksty do analizy wykraczające poza Podstawę Programową z języka polskiego.

Zajęcia o charakterze recytatorsko – teatralnym mają również cel wychowawczy – kształtują postawy, pomagają budować świat wartości i rozwijać osobowość młodego człowieka.

Cele główne

·         Rozwijanie zainteresowań i artystycznych zdolności.

·         Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów.

·         Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

·         Kształtowanie postaw świadomego odbiorcy sztuki, zwłaszcza teatralnej.

·         Motywowanie do aktywnej, twórczej pracy.

Cele szczegółowe

·           Rozwijanie zainteresowań uczniów, uzdolnień i aspiracji.

·           Doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy.

·           Uwrażliwienie na piękno słowa języka poetyckiego.

·           Wszechstronny rozwój osobowości, ekspresji, wrażliwości
      i uczuciowości.

·           Wyrabianie nawyku krytycznego odbioru tekstów literackich i innych dzieł kultury.

·           Kształtowanie postaw zaciekawienia sobą i drugim człowiekiem.

·           Budowanie poczucia  własnej wartości i pewności siebie.

·           Pokonywanie tremy  związanej z występowaniem przed publicznością lub lęku przed bezpośrednią    rozmową.

·           Rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia i samodzielności
      w zdobywaniu wiedzy i działaniu.

·           Aktywizacja uczniów i promowanie utalentowanej młodzieży poprzez udział w konkursach      recytatorskich.

·           Pobudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

·           Kształtowanie postawy odpowiedzialności za wizerunek szkoły
      w środowisku lokalnym.

·           Uczenie „zdrowej” rywalizacji.

·           Wspieranie uzdolnionej młodzieży.

·           Promowanie alternatywnych form spędzania czasu.

·           Przygotowanie do wystąpień publicznych.

·           Współpraca w grupie (podejmowanie decyzji, poszukiwanie kompromisu, rozwiązywanie            konfliktów).

·           Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wyniki pracy całej grupy klasowej.

·           Dokonywanie obiektywnej samooceny i oceny pracy grupy.

·           Upowszechnianie kultury słowa wśród dzieci i młodzieży.


Innowacja pedagogiczna

o charakterze przedmiotowo – wychowawczym

„Zabawmy się w zdrowie”

Autorki i realizatorki innowacji:

Aleksandra Gontarz – nauczycielka wychowania fizycznego

Róża Szabat – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Miejsce, odbiorcy i czas realizacji innowacji

Innowacja wdrażana będzie w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju. podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęć pozalekcyjnych:

- przez Aleksandrę Gontarz – nauczycielkę wychowania fizycznego podczas zajęć edukacyjnych lub pozalekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020 z klasą 1c (zajęcia 15 lub 30 min., łącznie nie mniej niż 10 godz.). oraz z kl. 2c w roku szkolnym 2020/2021, z kl. 3c w roku szkolnym 2021/2022,

- przez Różę Szabat – wychowawczynię klasy na zajęciach edukacyjnych z klasą 1 c w roku szkolnym 2019/2020, z kl. 2 c w roku szkolnym 2020/2021, z kl. 3 c w roku szkolnym 2021/2022.

Cele i założenia innowacji

         Zajęcia będą skupione na wyrabianiu właściwych nawyków żywieniowych oraz podejmowaniu  przez uczniów aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem gier i zabaw zespołowych oraz ćwiczeń wspomagających samokontrolę.

Ważnym elementem realizacji programu będą zajęcia oddechowe i relaksacyjne, które pomagają uspokoić umysł, a co za tym idzie powstrzymać gonitwę myśli. Pomogą w  koncentrowaniu się i radzeniu sobie ze stresem. Będą wsparciem w rozumieniu samego siebie, swoich emocji oraz rozumieniu innych. Pokażą, jak rozładować swoje emocje.

Zajęcia relaksacyjno – oddechowe skupione będą na  procesie koncentrowania uwagi na zewnętrznych lub wewnętrznych bodźcach. Korzyści płynące z tego typu zajęć to ograniczone odczuwanie lęku, poprawa samopoczucia i zdrowia emocjonalnego. Uczniowie będą rozpoczynali dzień od ćwiczeń, obejmujących ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.


„O kulturze ludowej od podszewki…”

Innowacja pedagogiczna z  zakresu kultury ludowej

Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest – swoje, obowiązek.

Zygmunt Gloger

Innowacja obejmuje - prócz zajęć na terenie szkoły - m. in. wycieczki i wyjazdy do skansenów, muzeów, miejsc pielęgnujących kulturę ludową, zajęcia tematyczne w Zagrodzie Sitarskiej, Domach Ludowych, spotkania z ciekawymi ludźmi – twórcami ludowymi, muzykami, osobami pamiętającymi dawne czasy.

Celem innowacji jest:

ü  zachęcanie uczniów do planowego poszerzania i pogłębiania wiedzy o kulturze ludowej regionu, w którym mieszka uczeń;

ü  zachęcanie uczniów do planowego poszerzania i pogłębiania wiedzy o kulturze ludowej innych regionów Polski;

ü  nawiązywanie kontaktów interpersonalnych celem zebrania informacji;

ü  nabywanie umiejętności przeprowadzania wywiadu;

ü  nauczenie metod i technik pracy związanej z zebraniem informacji i ich opracowaniem;

ü  zastosowanie wiedzy zdobytej w murach szkoły w praktycznym działaniu;

ü  kolekcjonowanie przedmiotów związanych z regionem, w którym uczeń mieszka,
np. pocztówki, minerały, mapy, legendy, pieśni, inne pamiątki;

ü  nabranie nawyku zbierania i szanowania pamiątek rodzinnych – rozbudzenie pasji kolekcjonerskiej;

ü  dostrzeganie niektórych aspektów ekonomicznych dotyczących dawnego życia na wsi;

ü  nauczenie się ciekawego i aktywnego spędzania czasu wolnego;

ü  kultywowanie tradycji i zwyczajów regionalnych;

ü  podjęcie próby oceny znaczenia kultury i zwyczajów ludowych, waloryzowanie zwyczajów;

ü  ocenianie rzeczy i zjawisk w różnych aspektach;

ü  wyrabianie wrażliwości i umiejętności dostrzegania konieczności zmian ułatwiających życie mieszkańcom;

ü  wykrywanie zależności między procesami i zjawiskami;

ü  zdobywanie umiejętności poszukiwania powiązań;

ü  identyfikowanie się z wartościami naturalnymi i kulturowymi regionu;

ü  docenianie roli tradycji we wzmacnianiu więzi rodzinnych, lokalnych i zachowaniu ciągłości kultury;

ü  uświadomienie, że sięganie do "korzeni”, poznawanie i kultywowanie tradycji przodków pomaga w zrozumieniu wielu problemów współczesności;

ü  przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnej miejscowości;

ü  nabywanie umiejętności planowania rozwoju rejonu zamieszkania;

ü  nabywanie umiejętności świadomego promowania rejonu zamieszkania.


INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Jakim powietrzem oddychamy w naszym mieście?”

1.   Autor innowacji: mgr Patrycja Kozakiewicz

2.   Realizatorzy innowacji:

·         mgr Patrycja Kozakiewicz – nauczyciel biologii i chemii

·         mgr Barbara Taczała – nauczyciel biologii i przyrody

3.   Rodzaj innowacji: organizacyjno-programowa

4.   Zakres innowacji: uczniowie klas VI-VII

5.   Miejsce, odbiorcy i czas realizacji innowacji

Innowacja wdrażana będzie w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju podczas zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez Patrycję Kozakiewicz i Barbarę Taczała – spotkania raz w tygodniu, dla chętnych uczniów z klas VI –VII, w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021.

W ramach innowacji nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się akcjami antysmogowymi oraz monitoringiem stanu powietrza w Biłgoraju - naszym mieście.

SZCZEGÓŁOWY OPIS INNOWACJI

1.   Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji

Wprowadzenie innowacji „Jakim powietrzem oddychamy w naszym mieście?” wynika z potrzeb uczniów. Wyrazili oni chęć przeprowadzania doświadczeń samodzielnie oraz chcieliby rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze. Zajęcia w kole biologiczno-chemicznym oraz uczestnictwo w akcjach ekologicznych cieszą się ogromną popularnością wśród uczniów.

Innowacja ma na celu uświadomienie społeczności szkolnej, ale również społeczności Biłgoraja, jaki wpływ ma zanieczyszczone powietrze na stan zdrowia, w tym również samopoczucia oraz  jak jakość powietrza wpływa na roślinność.

2.   Warunki realizacji innowacji

W ramach realizacji innowacji prowadzone będą zajęcia laboratoryjne metodą projektu edukacyjnego, na temat: ”Jakim powietrzem oddychamy w naszym mieście?”. Uczniowie zorganizują antysmogową kampanię społeczno – edukacyjną „Szkoły przeciw smogowi”. Uczniowie wykonają szereg doświadczeń dotyczących pomiaru  jakości powietrza na terenie miasta. Zostanie nawiązana współpraca z instytucjami działającymi w Biłgoraju, które zajmują się monitoringiem stanu powietrza.

3.   Celem innowacji jest:

·         znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych;

·         planowanie i przeprowadzanie obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowanie w oparciu
o ich wyniki;

·         rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych;

4.   Cele szczegółowe

 Uczeń:

·         opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy;

·         wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach
i w środowisku;

·         przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem;

·         określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne;

·         określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą;

·         analizuje wyniki i formułuje wnioski;

·         wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji;

·         przedstawia opinie i argumenty związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi;

·         uzasadnia konieczność ochrony przyrody;

·         prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych;

·         opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody.

5.   Przewidywane efekty – korzyści wdrożenia innowacji

Uczniowie:

·         planują doświadczenia i obserwacje oraz posługują się sprzętem podczas ich wykonywania;

·         analizują i oceniają wyniki obserwacji oraz doświadczeń;

·         wyszukują informacje niezbędne do interpretowania wyników doświadczeń;

·         korzystają z różnych źródeł informacji i krytycznie je analizują;

·         stosują wiedzę biologiczną w życiu codziennym.


INNOWACJA PEDAGOGICZNA „MÓJ ZESZYT JEST OK!”

Autor: Barbara Okoń

Adresaci innowacji: klasy IVB i IVC Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

Termin realizacji: wrzesień 2018 – czerwiec 2021r.

Uzasadnienie potrzeby innowacji:

Współczesna szkoła powinna stwarzać uczniom jak najlepsze warunki do rozwoju osobistego, intelektualnego i społecznego. Na zajęciach edukacyjnych należy wprowadzać takie metody, formy pracy, które wyzwolą w uczniu i w nauczycielu motywację do nauki oraz silną wolę kreatywnego podejścia do procesu nauczania i uczenia się. Nauczyciel powinien stać się przewodnikiem wspierającym ucznia w poznawczym przetwarzaniu informacji, poszukiwaniu nowych obszarów wiedzy, kreowaniu pomysłów oraz dokonywaniu samooceny efektów uczenia się. OK zeszyt jest dobrym sposobem na modyfikację i uwspółcześnienie proponowanych przez szkołę metod nauczania.

Praca z OK zeszytem to nic innego, jak  ołączenie oceniania kształtującego i zeszytu uczniowskiego. To jedna z najlepszych i najprzyjemniejszych  metod ułatwiających naukę.

OK zeszyt to nowatorskie spojrzenie na edukację, pozwalające zdiagnozować poziom wiedzy i umiejętności ucznia, jego potrzeby w rozwijaniu kompetencji zarówno twardych i miękkich. Nauczyciel musi sprawić, by uczeń chciał się uczyć, a stanie się to wówczas, jeśli zajęcia będą  atrakcyjne. Dlatego też podczas zajęć obok podręcznika, zeszytu ćwiczeń warto wprowadzić nowe, ciekawe rozwiązanie jakim jest OK zeszyt.

1.   Korzyści z wprowadzenia OK zeszytu po stronie ucznia to:

1)    Umiejętność uczenia się dzięki zrozumieniu czego i po co się uczy .

2)    Większa samodzielność, odpowiedzialność za swoją naukę oraz zaangażowanie w proces uczenia się.

3)    Rozwijanie pewności siebie, umiejętności organizacji pracy, motywacji do nauki.

4)    Poczucie odpowiedzialności za własny sukces.

5)    Rozwój myślenia krytycznego, refleksyjnego i analitycznego.

6)    Rozwijanie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości.

2.   Cele innowacji pedagogicznej:

Proponowana innowacja pedagogiczna ma na celu wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie metod pracy dydaktycznej, które doprowadzą do podniesienia efektów kształcenia.

Środkiem do osiągnięcia założonych celów ma być OK zeszyt, który stanie się swoistym podręcznikiem tworzonym przez ucznia.

Cele wprowadzenia innowacji:

1.    Pozyskiwanie przez ucznia i nauczyciela w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby uczeń otrzymywał informację zwrotną,  jak ma się uczyć, a nauczyciel wiedział, jak najlepiej go nauczać.

2.    Motywowanie do nauki.

3.    Wykształcenie w uczniu przekonania o celowości podejmowanych działań i celu, jakim jest nauka sama w sobie.

4.    Wprowadzenie poczucia odpowiedzialności za własne uczenie się.

5.    Rozwijanie umiejętności współdziałania, dokonywania samooceny i oceny koleżeńskiej.

6.    Rozwijanie kreatywności ucznia.

7.    Aktywizowanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji oraz  działań

8.    Włączenie w proces dydaktyczny rodziców w taki sposób, aby stali się świadomymi uczestnikami wprowadzanych zmian, mogli pomóc swojemu dziecku w nauce.


Innowacja pedagogiczna „Poznaję lokalne zawody”

Autorzy: Ewelina Karwańska, Marta Polowy

Czas realizacji: X 2020 r. – VI 2021r.

Rodzaj innowacji: programowa

Adresaci: uczniowie klasy 1b i 1c

Cel główny:

nawiązanie systematycznej i stałej współpracy ze  środowiskiem lokalnym

Cele szczegółowe:

kształtowanie postawy współdziałania

kształtowanie postawy poszanowania ludzkiej pracy 

poznanie różnych instytucji na terenie naszego regionu

poznanie specyfiki poszczególnych zawodów

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym jest ważnym elementem programu nauczania i wychowania. Już od najmłodszych lat uczniowie uczestniczą w życiu społecznym nie tylko szkoły, ale również środowiska lokalnego..

Co miesiąc uczniowie będą wykonywać kartki z życzeniami dla przedstawicieli poszczególnych zawodów, dołączając tym samym do ogólnopolskiego projektu „Serdeczna karteczka”. Raz w miesiącu odbędą się również spotkania dzieci z przedstawicielami tych profesji. Spotkania będą okazją do porozmawiania, poznania bliżej różnych lokalnych środowisk i instytucji. Bliskie kontakty skłonią przedstawicieli obydwu stron do współpracy. Własnoręcznie wykonane i wręczone przez dzieci kartki będą wyrazem wdzięczności najmłodszych uczniów za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Innowacja będzie miała zatem działanie wychowawcze, kształtujące u młodego człowieka szacunek do świata i ludzi. Na szkolnym korytarzu pojawi się ekspozycja z omawianymi zawodami, aktualizowana raz w miesiącu.


„Nakręceni na czytanie 2”

Innowacja metodyczno – organizacyjna

Innowacja opracowana została na I etap edukacyjny dla klas II i III. W roku szkolnym 2019/2020 realizowana będzie w klasach IIc, IId ,IIIa, IIIb,. Jest to kontynuacja działań innowacyjnych z zakresu czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów, które  podjęte zostały przez wychowawczynie klas II i III w ubiegłym roku szkolnym.

Głównym celem programu jest kształtowanie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury. Chcemy, aby codzienne głośne czytanie dzieciom i zachęcanie do samodzielnego czytania stało się priorytetem w szkole oraz w domach rodzinnych.

Za cele przyjmujemy również:

- popularyzowanie czytelnictwa i książek wśród dzieci i dorosłych,

- zacieśnienie więzi między członkami rodziny przez wspólne spędzanie wolnego czasu,

- wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka,

- rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni,

- doskonalenie logicznego myślenia, poprawa koncentracji,

- poprawa techniki czytania,

- doskonalenie czytania ze zrozumieniem,

- podniesienie poziomu czytelnictwa,

- zachęcenie do brania udziału w konkursach czytelniczych,

- wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka,

- poszerzenie wiedzy ogólnej,

- kształtowanie postaw moralnych,

- zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów,

- kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy na całe życie,

- zapoznanie z nowymi, ciekawymi książkami i ich autorami,

- zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na omawianie lektur,

- włączenie rodziców w realizację innowacji.

Wychodząc z założenia, że nie istnieje jedna metoda oddziałująca na każdego ucznia w taki sam sposób przyjmujemy, że najlepszym sposobem na osiąganie umiejętności czytelniczych przez wszystkie dzieci jest wielokierunkowość działań. Stosować będziemy różne metody i formy pracy dostosowane do poziomu, wiedzy i możliwości dzieci, wieku, ich doświadczeń życiowych, nawyków czytelniczych.

 

 

z powrotem | linki |napisz do nas | ciekawe strony
© Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Nadstawna 62A
e-mail: bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
telefon: (0-84) 688-04-81
Prowadzenie strony: Józef Osieł