Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła realizuje następujące innowacje pedagogiczne:

 1. Innowacja pedagogiczna „Wędrujemy szlakami turystycznymi naszego regionu z aparatem fotograficznym”

 2. Innowacja pedagogiczna: „CZYTAM Z KLASĄ - lekturki spod chmurki”

 3. Innowacja Pedagogiczna I Ty Możesz Zostać Misjonarzem

 4. Innowacja pedagogiczna „Składam i uczę się - origami bawi i rozwija”

 5. Innowacja pedagogiczna "Quilling i inne techniki plastyczne. Zajęcia twórcze dla dzieci"

 6. Innowacja pedagogiczna o charakterze organizacyjno-programowym „Kultura żywego słowa”

 7. Innowacja pedagogiczna o charakterze przedmiotowo – wychowawczym „Zabawmy się w zdrowie”

 8. Innowacja pedagogiczna z zakresu kultury ludowej „O kulturze ludowej od podszewki…”

 9. Innowacja pedagogiczna „Jakim powietrzem oddychamy w naszym mieście?

 10. „Nakręceni na czytanie”- innowacja metodyczno - organizacyjna

 11. Innowacja pedagogiczna „MÓJ ZESZYT JEST OK!”

 12. Innowacja pedagogiczna „Poznaję lokalne zawody”

 13. Innowacja pedagogiczna Składam i uczę się - origami bawi i rozwija

 14. Innowacja pedagogiczna „Kto ty jesteś? –Polak mały! Lapbook jako metoda realizacji treści patriotycznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 15. Innowacja pedagogiczna Porozmawiajmy o wartościach

Innowacja pedagogiczna „Wędrujemy szlakami turystycznymi naszego regionu z aparatem fotograficznym”

Autorzy innowacji: Teresa Bogdanowicz – Bordzań, Alina Typko

Czas realizacji: rok szkolny: 2018/2019

      rok szkolny 2019/ 2020

Cel główny:

1.    Poznanie:

- walorów krajoznawczo - turystycznych naszego regionu,

- tradycji i kultury,

- wydarzeń lokalnych związanych z historią kraju,

- charakterystycznych gatunków flory i fauny Roztocza,

- form ochrony przyrody,

- szlaków turystycznych przebiegających przez nasz region.

2.    Dostrzeganie piękna krajobrazu najbliższej okolicy oraz jej walorów krajoznawczych i turystycznych.

3.    Rozwijanie szacunku do historii, dziedzictwa własnego regionu.

4.    Kształcenie umiejętności fotografowania w plenerze.

5.    Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Treści programowe:

Uczeń:

- bierze udział w wycieczkach poznawczych, krajoznawczo – turystycznych po Biłgoraju, Ziemi Biłgorajskiej, Roztoczu;

- zna szlaki turystyczne przebiegające przez Ziemię Biłgorajską (żółty - Roztoczański, czerwony - Krawędziowy, niebieski- Puszczy Solskiej);

- zna przykłady form ochrony przyrody regionu (Roztoczański Park Narodowy, Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej,  rezerwat Szum, rezerwat „Czartowe Pole”, rezerwat „Nad Tanwią”, użytek ekologiczny, pomnik przyrody i.t.d.);

- rozpoznaje najważniejsze zabytki architektury, pomniki i miejsca pamięci narodowej miejscowości i regionu;    

- potrafi sam wybrać najciekawsze lub najpiękniejsze miejsce przyrodnicze regionu,

- zna najważniejsze postacie zasłużone dla miasta i regionu,

- przedstawia i wyraża na zdjęciach własne przeżycia i obserwacje,

- tworzy kolekcje fotografii,

- zna podstawowe programy do obróbki zdjęć,

- zna formy aktywności fizycznych związanych z turystyką.

Sposób realizacji:

Udział w wycieczkach turystyczno -  krajoznawczych, rajdach pieszych dla uczniów klas IV – VIII. Organizacja szkolnego konkursu fotograficznego „Zdjęcie ze szkolnego wędrowania” i tworzenie prezentacji multimedialnych dokumentujących wspólne wędrowanie.

 


Innowacja pedagogiczna

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

międzynarodowy projekt edukacyjny

wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

edycja III

Imię i nazwisko nauczycieli prowadzących innowację

Dagmara Brodziak, Marzanna Frączek, Halina Frączek, Barbara Grabias, Dorota Margol, Ewa Szponar

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasach: 1c, 1d, 2c, 2d, 3a, grupa biblioteczna Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w  Biłgoraju.

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od września 2021r. do maja 2022r.

Innowacja opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem. Trzecia edycja projektu polega na skorelowaniu czytania określonej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych bohaterów w niej występujących. Ponadto projekt ma na celu wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o  czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie.

Coraz bardziej wydaje się, że czasy papierowych książek idą w zapomnienie. Młodzi ludzie niechętnie po nie sięgają, a wiodącą skarbnicą różnorakich tekstów stał się Internet. Okres pandemii zdecydowanie pogłębił problem zbyt długiego spędzania czasu przed ekranem monitora, co z pewnością przełoży się w przyszłości na wiele wad postawy oraz wzroku.

Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od września 2021 r. kontynuujemy w swoich klasach projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz zgłębianie wiedzy na temat zawodów wykonywanych przez bohaterów. 

Innowacja świetnie wplata się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022:

-wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie,

-podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów,

-wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności- rozwój umiejętności zawodowych w  edukacji formalnej i pozaformalnej w tym uczeniu się dorosłych.

Cele innowacji

Cele ogólne:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,
 • wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie, integracja zespołu klasowego,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Zasady innowacji

Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od września 2021r. do maja 2022r :

- podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej

- na zajęciach rozwijających zainteresowania

- podczas zajęć pozalekcyjnych w ramach Koła Przyjaciół Biblioteki Szkolnej

2 godz. w miesiącu

Nauczyciel realizujący projekt opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na grupie projektowej.

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ od 01.09.2021r. do 31.12.2021r.

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

II MODUŁ od 01.01.2021r. do 31.03.2022r.

NAUKOWY ZAWRÓT GLOWY

III MODUŁ od 01.04.2022r. do 31.05.2022r.

NA RATUNEK


Innowacja Pedagogiczna I Ty Możesz Zostać Misjonarzem

Przedmiot: RELIGIA

Autorzy innowacji: Elżbieta Jasielska, s. Imelda Ewa Boczar, Kazimiera Wójcik, ks. Jerzy Frankiewicz, ks. Sebastian Koper

Czas realizacji: rok szkolny 2019/2020

Adresaci: uczniowie klas 0 – VIII

Innowacja „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISJONARZEM” jest odpowiedzią na ewangeliczne przesłanie Chrystusa oraz na potrzeby ludzi w trudnej sytuacji życiowej zamieszkujących różne regiony świata, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej nauczania religii  w zakresie szkoły podstawowej. 

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, raz w tygodniu w czasie pozalekcyjnym w zależności od potrzeb .

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei misji z wykorzystaniem wszelkich dostępnych metod i form. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do uczestniczenia w działalności misyjnej Kościoła oraz rozwijać wrażliwość sumienia na potrzeby innych ludzi żyjących w skrajnie trudnych warunkach.

Cel główny

Przybliżenie wszystkim uczniom szkoły działalności misyjnej Kościoła poprzez formowanie postaw zaangażowania się w dzieło misyjne Kościoła. 

Cele szczegółowe

 • Integracja działań związanych z misjami mających już miejsce w naszej szkole.

 • Udział w akcjach misyjnych, np. OKULARY DLA AFRYKI, KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE, KOLĘDNICY MISYJNI, ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ itp.

 • Zachęcanie do współpracy z  misjonarzami.

 • Spotkanie z misjonarzem.

 • Kształtowanie u uczniów postawy ofiarności w kontekście misyjnym  zarówno w sensie duchowym (modlitwa, ofiarowanie swoich cierpień w intencji misji), jak i materialnym.

 • Przygotowanie uczniów do obchodów Tygodnia Misyjnego.

 • Poznanie idei Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

 • Powołanie koła misyjnego w naszej szkole.

 • Swobodne posługiwanie się tekstami biblijnymi dotyczącymi działalności misyjnej Kościoła.

 • Formowanie animatorów misyjnych.

 • Udział w konkursach zewnętrznych dotyczących misji.

Przewidziano realizację następujących zagadnień:

1.   Biblijne podstawy działalności misyjnej Kościoła.

2.   Działalność misjonarzy.

3.   Historia misji.

4.   Kraje misyjne w kontekście ich historii, kultury, wiary, geografii  i przyrody.

5.   Papieskie Dzieła Misyjne.

6.   Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci.

7.   Inne inicjatywy misyjne.


Innowacja pedagogiczna „Składam i uczę się - origami bawi i rozwija”

Autor i realizator innowacji:

Marzena Oleszczak - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Czas realizacji:

rok szkolny 2019/2020.

Miejsce przeprowadzenia innowacji:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

Zakres innowacji:
uczniowie klasy Ib edukacji wczesnoszkolnej.

Głównym celem innowacji jest wspomaganie rozwoju ucznia w klasie I poprzez wykorzystanie na zajęciach metody origami – składania papierowych, różnokolorowych kółek i kwadratów, które wykorzystane będą do tworzenia form płaskich.

1.   Cele ogólne:

·         wspieranie rozwoju procesów poznawczych i logicznego myślenia,

·         usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,

·         wzmacnianie koncentracji na wykonywanej czynności,

·         wzrost poczucia własnej wartości,

·         rozbudzanie  ciekawości otaczającym światem,

·         rozwijanie inwencji twórczej i fantazji,

·         zdobywanie umiejętności w zakresie poznawania technik składania papieru.

2.   Cele szczegółowe:

·         doskonalenie integracji pracy obu półkul mózgowych,

·         wspomaganie procesów zapamiętywania,

·         rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,  koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji kierunkowej i przestrzennej,

·         usprawnianie funkcji językowych,

·         ćwiczenie logicznego myślenia i pamięci;

·         rozwijanie aktywności matematycznej;

·         wspieranie sprawności manualnej:

-        ćwiczenia chwytu pęsetkowego,

-         rozwijanie koordynacji dotykowo-wzrokowej,

-        kształtowanie umiejętności dostosowywania napięcia mięśniowego do potrzeb wykonywanej czynności.

Origami jako działalność konstrukcyjna angażuje dwie ręce. Jest niezwykle potrzebna w szkole, gdzie większość czynności dziecko wykonuje jedną ręką. Jednoczesny ruch prawej i lewej ręki, zmiana pozycji ciała względem przedmiotów ma duże znaczenie, ponieważ zapewnia systematyczne wspieranie pracy i integrację obu półkul mózgowych.

Origami wymaga od ucznia precyzji składania, koncentracji, staranności, dokładności, zapamiętywania zgięć. W trakcie pracy uczniowie zapamiętują kształty, sposoby zgięć, kolejność składania, odkrywają nowe kombinacje. Wszystko to ma niezwykły wpływ na rozwój podstawowych umiejętności uczenia się i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych (percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej, sprawności motorycznej).

Wykorzystanie origami w pracy z dziećmi wpłynie nie tylko na ich rozwój manualny, ale też na doskonalenie umiejętności słuchania, pisania, koncentrację wzrokowo- ruchową, będzie stymulować rozwój wyobraźni przestrzennej i rozwijać dziecięcą twórczość.

Sztuka składania papieru jest zajęciem kreatywnym, któremu towarzyszy radość, satysfakcja z udanego „dzieła”. Stanowi jeden z ważnych elementów wychowania dziecka, rozwijania jego fantazji i pokazywania mu świata przez umożliwienie samodzielnego tworzenia. Jest to więc obok zabawy działanie kształtujące osobowość małego człowieka.


Innowacja pedagogiczna Quilling i inne techniki plastyczne. Zajęcia twórcze dla dzieci

Autor innowacji: Agnieszka Tałanda, Elżbieta Dziura

Czas realizacji: od 2.09.2019 r. do 26.06.2020 r.

Miejsce przeprowadzenia innowacji: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

Zakres innowacji: uczniowie klasy Id i Ie edukacji wczesnoszkolnej

Rodzaj innowacji: metodyczna

II. Cele innowacji

        Głównym celem innowacji jest wspomaganie rozwoju ucznia klasy I poprzez wykorzystanie na zajęciach różnorodnych technik plastycznych (quilling, decoupage, frottage itp.).

1.   Cele ogólne:

·      rozwijanie umiejętności twórczego myślenia,

·      stymulowanie i rozwijanie wrażliwości wzrokowej, słuchowej i dotykowej, spostrzegawczości oraz koncentracji uwagi,

·      usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,

·      wzmacnianie koncentracji na wykonywanej czynności,

·      wzrost poczucia własnej wartości,

·      rozbudzanie  ciekawości otaczającego świata,

·      rozwijanie inwencji i fantazji,

·      zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi.

2.   Cele szczegółowe:

·      doskonalenie integracji pracy obu półkul mózgowych,

·      wspomaganie procesów zapamiętywania,

·      rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,  koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji kierunkowej i przestrzennej,

·      rozwijanie sprawności manualnych, umiejętne operowanie narzędziami
i materiałem,

·      wykształcenie i kontrolowanie napięcia mięśniowego ręki,

·      rozwijanie samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów,

·      rozwijanie poczucia estetyki.

Działalność plastyczno - konstrukcyjna jest jedną z form wyzwalania ekspresji
u dzieci, a także wrażliwości estetycznej wzruszeń i przeżyć. Rozwija ona twórczą inicjatywę dziecka, pomysłowość, wiarę we własne siły. Równocześnie pobudza rozwój umysłowy i emocjonalny, usprawnia ręce dzieci, stwarza możliwości
ich artystycznych, technicznych i społecznych doświadczeń. Twórczość plastyczna dziecka będzie bogatsza wówczas, gdy zetknie się ono z różnymi przedmiotami, zjawiskami bezpośrednio, dlatego istotne jest tworzenie możliwości i klimatu do uzewnętrznienia tego, co dziecko pragnie wyrazić. Ważne jest, by działalność plastyczna dziecka ściśle łączyła się z percepcją otaczającego świata oraz dzieł sztuki.
 
    Innowacja Quilling i inne techniki plastyczne. Zajęcia twórcze dla dzieci ma przyczynić się do wszechstronnego rozwoju uczniów, odkryciu i rozwijaniu ich zainteresowań, zdolności i umiejętności plastycznych.


Innowacja pedagogiczna o charakterze organizacyjno-programowym

Kultura żywego słowa

Zajęcia rozwijające zainteresowania humanistyczne uczniów

Klasa: VI E

Autorka: Joanna Hejzner

Rok szkolny: 2019/2020

Innowacja „Kultura żywego słowa”  kładzie nacisk na umożliwienie uczniom rozwijania pasji, inspirowanie do działań twórczych oraz aktywnej współpracy. Celem programu jest wspieranie młodzieży w rozwoju uzdolnień, kształtowanie postaw twórczych oraz poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły.

Program zakłada rozwijanie uzdolnień i umiejętności recytatorskich, ale również rozwijanie zainteresowania uczniów sztuką teatru, nauczenie odbioru sztuki wyższej. W treściach przewidzianych do realizacji znajdują się wiadomości i teksty do analizy wykraczające poza Podstawę Programową z języka polskiego.

Zajęcia o charakterze recytatorsko – teatralnym mają również cel wychowawczy – kształtują postawy, pomagają budować świat wartości i rozwijać osobowość młodego człowieka.

Cele główne

·         Rozwijanie zainteresowań i artystycznych zdolności.

·         Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów.

·         Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

·         Kształtowanie postaw świadomego odbiorcy sztuki, zwłaszcza teatralnej.

·         Motywowanie do aktywnej, twórczej pracy.

Cele szczegółowe

·           Rozwijanie zainteresowań uczniów, uzdolnień i aspiracji.

·           Doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy.

·           Uwrażliwienie na piękno słowa języka poetyckiego.

·           Wszechstronny rozwój osobowości, ekspresji, wrażliwości
      i uczuciowości.

·           Wyrabianie nawyku krytycznego odbioru tekstów literackich i innych dzieł kultury.

·           Kształtowanie postaw zaciekawienia sobą i drugim człowiekiem.

·           Budowanie poczucia  własnej wartości i pewności siebie.

·           Pokonywanie tremy  związanej z występowaniem przed publicznością lub lęku przed bezpośrednią    rozmową.

·           Rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia i samodzielności
      w zdobywaniu wiedzy i działaniu.

·           Aktywizacja uczniów i promowanie utalentowanej młodzieży poprzez udział w konkursach      recytatorskich.

·           Pobudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

·           Kształtowanie postawy odpowiedzialności za wizerunek szkoły
      w środowisku lokalnym.

·           Uczenie „zdrowej” rywalizacji.

·           Wspieranie uzdolnionej młodzieży.

·           Promowanie alternatywnych form spędzania czasu.

·           Przygotowanie do wystąpień publicznych.

·           Współpraca w grupie (podejmowanie decyzji, poszukiwanie kompromisu, rozwiązywanie            konfliktów).

·           Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wyniki pracy całej grupy klasowej.

·           Dokonywanie obiektywnej samooceny i oceny pracy grupy.

·           Upowszechnianie kultury słowa wśród dzieci i młodzieży.


Innowacja pedagogiczna

o charakterze przedmiotowo – wychowawczym

„Zabawmy się w zdrowie”

Autorki i realizatorki innowacji:

Aleksandra Gontarz – nauczycielka wychowania fizycznego

Róża Szabat – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Miejsce, odbiorcy i czas realizacji innowacji

Innowacja wdrażana będzie w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju. podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęć pozalekcyjnych:

- przez Aleksandrę Gontarz – nauczycielkę wychowania fizycznego podczas zajęć edukacyjnych lub pozalekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020 z klasą 1c (zajęcia 15 lub 30 min., łącznie nie mniej niż 10 godz.). oraz z kl. 2c w roku szkolnym 2020/2021, z kl. 3c w roku szkolnym 2021/2022,

- przez Różę Szabat – wychowawczynię klasy na zajęciach edukacyjnych z klasą 1 c w roku szkolnym 2019/2020, z kl. 2 c w roku szkolnym 2020/2021, z kl. 3 c w roku szkolnym 2021/2022.

Cele i założenia innowacji

         Zajęcia będą skupione na wyrabianiu właściwych nawyków żywieniowych oraz podejmowaniu  przez uczniów aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem gier i zabaw zespołowych oraz ćwiczeń wspomagających samokontrolę.

Ważnym elementem realizacji programu będą zajęcia oddechowe i relaksacyjne, które pomagają uspokoić umysł, a co za tym idzie powstrzymać gonitwę myśli. Pomogą w  koncentrowaniu się i radzeniu sobie ze stresem. Będą wsparciem w rozumieniu samego siebie, swoich emocji oraz rozumieniu innych. Pokażą, jak rozładować swoje emocje.

Zajęcia relaksacyjno – oddechowe skupione będą na  procesie koncentrowania uwagi na zewnętrznych lub wewnętrznych bodźcach. Korzyści płynące z tego typu zajęć to ograniczone odczuwanie lęku, poprawa samopoczucia i zdrowia emocjonalnego. Uczniowie będą rozpoczynali dzień od ćwiczeń, obejmujących ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.


„O kulturze ludowej od podszewki…”

Innowacja pedagogiczna z  zakresu kultury ludowej

Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest – swoje, obowiązek.

Zygmunt Gloger

Innowacja obejmuje - prócz zajęć na terenie szkoły - m. in. wycieczki i wyjazdy do skansenów, muzeów, miejsc pielęgnujących kulturę ludową, zajęcia tematyczne w Zagrodzie Sitarskiej, Domach Ludowych, spotkania z ciekawymi ludźmi – twórcami ludowymi, muzykami, osobami pamiętającymi dawne czasy.

Celem innowacji jest:

ü  zachęcanie uczniów do planowego poszerzania i pogłębiania wiedzy o kulturze ludowej regionu, w którym mieszka uczeń;

ü  zachęcanie uczniów do planowego poszerzania i pogłębiania wiedzy o kulturze ludowej innych regionów Polski;

ü  nawiązywanie kontaktów interpersonalnych celem zebrania informacji;

ü  nabywanie umiejętności przeprowadzania wywiadu;

ü  nauczenie metod i technik pracy związanej z zebraniem informacji i ich opracowaniem;

ü  zastosowanie wiedzy zdobytej w murach szkoły w praktycznym działaniu;

ü  kolekcjonowanie przedmiotów związanych z regionem, w którym uczeń mieszka,
np. pocztówki, minerały, mapy, legendy, pieśni, inne pamiątki;

ü  nabranie nawyku zbierania i szanowania pamiątek rodzinnych – rozbudzenie pasji kolekcjonerskiej;

ü  dostrzeganie niektórych aspektów ekonomicznych dotyczących dawnego życia na wsi;

ü  nauczenie się ciekawego i aktywnego spędzania czasu wolnego;

ü  kultywowanie tradycji i zwyczajów regionalnych;

ü  podjęcie próby oceny znaczenia kultury i zwyczajów ludowych, waloryzowanie zwyczajów;

ü  ocenianie rzeczy i zjawisk w różnych aspektach;

ü  wyrabianie wrażliwości i umiejętności dostrzegania konieczności zmian ułatwiających życie mieszkańcom;

ü  wykrywanie zależności między procesami i zjawiskami;

ü  zdobywanie umiejętności poszukiwania powiązań;

ü  identyfikowanie się z wartościami naturalnymi i kulturowymi regionu;

ü  docenianie roli tradycji we wzmacnianiu więzi rodzinnych, lokalnych i zachowaniu ciągłości kultury;

ü  uświadomienie, że sięganie do "korzeni”, poznawanie i kultywowanie tradycji przodków pomaga w zrozumieniu wielu problemów współczesności;

ü  przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnej miejscowości;

ü  nabywanie umiejętności planowania rozwoju rejonu zamieszkania;

ü  nabywanie umiejętności świadomego promowania rejonu zamieszkania.


INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Jakim powietrzem oddychamy w naszym mieście?”

1.   Autor innowacji: mgr Patrycja Kozakiewicz

2.   Realizatorzy innowacji:

·         mgr Patrycja Kozakiewicz – nauczyciel biologii i chemii

·         mgr Barbara Taczała – nauczyciel biologii i przyrody

3.   Rodzaj innowacji: organizacyjno-programowa

4.   Zakres innowacji: uczniowie klas VI-VII

5.   Miejsce, odbiorcy i czas realizacji innowacji

Innowacja wdrażana będzie w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju podczas zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez Patrycję Kozakiewicz i Barbarę Taczała – spotkania raz w tygodniu, dla chętnych uczniów z klas VI –VII, w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021.

W ramach innowacji nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się akcjami antysmogowymi oraz monitoringiem stanu powietrza w Biłgoraju - naszym mieście.

SZCZEGÓŁOWY OPIS INNOWACJI

1.   Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji

Wprowadzenie innowacji „Jakim powietrzem oddychamy w naszym mieście?” wynika z potrzeb uczniów. Wyrazili oni chęć przeprowadzania doświadczeń samodzielnie oraz chcieliby rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze. Zajęcia w kole biologiczno-chemicznym oraz uczestnictwo w akcjach ekologicznych cieszą się ogromną popularnością wśród uczniów.

Innowacja ma na celu uświadomienie społeczności szkolnej, ale również społeczności Biłgoraja, jaki wpływ ma zanieczyszczone powietrze na stan zdrowia, w tym również samopoczucia oraz  jak jakość powietrza wpływa na roślinność.

2.   Warunki realizacji innowacji

W ramach realizacji innowacji prowadzone będą zajęcia laboratoryjne metodą projektu edukacyjnego, na temat: ”Jakim powietrzem oddychamy w naszym mieście?”. Uczniowie zorganizują antysmogową kampanię społeczno – edukacyjną „Szkoły przeciw smogowi”. Uczniowie wykonają szereg doświadczeń dotyczących pomiaru  jakości powietrza na terenie miasta. Zostanie nawiązana współpraca z instytucjami działającymi w Biłgoraju, które zajmują się monitoringiem stanu powietrza.

3.   Celem innowacji jest:

·         znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych;

·         planowanie i przeprowadzanie obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowanie w oparciu
o ich wyniki;

·         rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych;

4.   Cele szczegółowe

 Uczeń:

·         opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy;

·         wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach
i w środowisku;

·         przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem;

·         określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne;

·         określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą;

·         analizuje wyniki i formułuje wnioski;

·         wykorzystuje różnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji;

·         przedstawia opinie i argumenty związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi;

·         uzasadnia konieczność ochrony przyrody;

·         prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych;

·         opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody.

5.   Przewidywane efekty – korzyści wdrożenia innowacji

Uczniowie:

·         planują doświadczenia i obserwacje oraz posługują się sprzętem podczas ich wykonywania;

·         analizują i oceniają wyniki obserwacji oraz doświadczeń;

·         wyszukują informacje niezbędne do interpretowania wyników doświadczeń;

·         korzystają z różnych źródeł informacji i krytycznie je analizują;

·         stosują wiedzę biologiczną w życiu codziennym.


INNOWACJA PEDAGOGICZNA „MÓJ ZESZYT JEST OK!”

Autor: Barbara Okoń

Adresaci innowacji: klasy IVB i IVC Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

Termin realizacji: wrzesień 2018 – czerwiec 2021r.

Uzasadnienie potrzeby innowacji:

Współczesna szkoła powinna stwarzać uczniom jak najlepsze warunki do rozwoju osobistego, intelektualnego i społecznego. Na zajęciach edukacyjnych należy wprowadzać takie metody, formy pracy, które wyzwolą w uczniu i w nauczycielu motywację do nauki oraz silną wolę kreatywnego podejścia do procesu nauczania i uczenia się. Nauczyciel powinien stać się przewodnikiem wspierającym ucznia w poznawczym przetwarzaniu informacji, poszukiwaniu nowych obszarów wiedzy, kreowaniu pomysłów oraz dokonywaniu samooceny efektów uczenia się. OK zeszyt jest dobrym sposobem na modyfikację i uwspółcześnienie proponowanych przez szkołę metod nauczania.

Praca z OK zeszytem to nic innego, jak  ołączenie oceniania kształtującego i zeszytu uczniowskiego. To jedna z najlepszych i najprzyjemniejszych  metod ułatwiających naukę.

OK zeszyt to nowatorskie spojrzenie na edukację, pozwalające zdiagnozować poziom wiedzy i umiejętności ucznia, jego potrzeby w rozwijaniu kompetencji zarówno twardych i miękkich. Nauczyciel musi sprawić, by uczeń chciał się uczyć, a stanie się to wówczas, jeśli zajęcia będą  atrakcyjne. Dlatego też podczas zajęć obok podręcznika, zeszytu ćwiczeń warto wprowadzić nowe, ciekawe rozwiązanie jakim jest OK zeszyt.

1.   Korzyści z wprowadzenia OK zeszytu po stronie ucznia to:

1)    Umiejętność uczenia się dzięki zrozumieniu czego i po co się uczy .

2)    Większa samodzielność, odpowiedzialność za swoją naukę oraz zaangażowanie w proces uczenia się.

3)    Rozwijanie pewności siebie, umiejętności organizacji pracy, motywacji do nauki.

4)    Poczucie odpowiedzialności za własny sukces.

5)    Rozwój myślenia krytycznego, refleksyjnego i analitycznego.

6)    Rozwijanie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości.

2.   Cele innowacji pedagogicznej:

Proponowana innowacja pedagogiczna ma na celu wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie metod pracy dydaktycznej, które doprowadzą do podniesienia efektów kształcenia.

Środkiem do osiągnięcia założonych celów ma być OK zeszyt, który stanie się swoistym podręcznikiem tworzonym przez ucznia.

Cele wprowadzenia innowacji:

1.    Pozyskiwanie przez ucznia i nauczyciela w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby uczeń otrzymywał informację zwrotną,  jak ma się uczyć, a nauczyciel wiedział, jak najlepiej go nauczać.

2.    Motywowanie do nauki.

3.    Wykształcenie w uczniu przekonania o celowości podejmowanych działań i celu, jakim jest nauka sama w sobie.

4.    Wprowadzenie poczucia odpowiedzialności za własne uczenie się.

5.    Rozwijanie umiejętności współdziałania, dokonywania samooceny i oceny koleżeńskiej.

6.    Rozwijanie kreatywności ucznia.

7.    Aktywizowanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji oraz  działań

8.    Włączenie w proces dydaktyczny rodziców w taki sposób, aby stali się świadomymi uczestnikami wprowadzanych zmian, mogli pomóc swojemu dziecku w nauce.


Innowacja pedagogiczna „Poznaję lokalne zawody”

Autorzy: Ewelina Karwańska, Anna Bielak

Czas realizacji: X 2021 r. – VI 2022r.

Rodzaj innowacji: programowa

Adresaci: uczniowie klasy 0a i 2b

Cel główny:

– nawiązanie systematycznej i stałej współpracy ze  środowiskiem lokalnym

Cele szczegółowe:

– kształtowanie postawy współdziałania

– kształtowanie postawy poszanowania ludzkiej pracy 

– poznanie różnych instytucji na terenie naszego regionu

– poznanie specyfiki poszczególnych zawodów

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym jest ważnym elementem programu nauczania i wychowania. Już od najmłodszych lat uczniowie uczestniczą w życiu społecznym nie tylko szkoły, ale również środowiska lokalnego.

Co miesiąc uczniowie będą wykonywać kartki z życzeniami dla przedstawicieli poszczególnych zawodów, dołączając tym samym do ogólnopolskiego projektu „Serdeczna karteczka”. Raz w miesiącu odbędą się również spotkania dzieci z przedstawicielami tych profesji. Spotkania będą okazją do porozmawiania, poznania bliżej różnych lokalnych środowisk i instytucji. Bliskie kontakty skłonią przedstawicieli obydwu stron do współpracy. Własnoręcznie wykonane i wręczone przez dzieci kartki będą wyrazem wdzięczności najmłodszych uczniów za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Innowacja będzie miała zatem działanie wychowawcze, kształtujące u młodego człowieka szacunek do świata i ludzi. Na szkolnym korytarzu pojawi się ekspozycja z omawianymi zawodami, aktualizowana raz w miesiącu.


„Nakręceni na czytanie 2”

Innowacja metodyczno – organizacyjna

Innowacja opracowana została na I etap edukacyjny dla klas II i III. W roku szkolnym 2019/2020 realizowana będzie w klasach IIc, IId ,IIIa, IIIb,. Jest to kontynuacja działań innowacyjnych z zakresu czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów, które  podjęte zostały przez wychowawczynie klas II i III w ubiegłym roku szkolnym.

Głównym celem programu jest kształtowanie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury. Chcemy, aby codzienne głośne czytanie dzieciom i zachęcanie do samodzielnego czytania stało się priorytetem w szkole oraz w domach rodzinnych.

Za cele przyjmujemy również:

- popularyzowanie czytelnictwa i książek wśród dzieci i dorosłych,

- zacieśnienie więzi między członkami rodziny przez wspólne spędzanie wolnego czasu,

- wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka,

- rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni,

- doskonalenie logicznego myślenia, poprawa koncentracji,

- poprawa techniki czytania,

- doskonalenie czytania ze zrozumieniem,

- podniesienie poziomu czytelnictwa,

- zachęcenie do brania udziału w konkursach czytelniczych,

- wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka,

- poszerzenie wiedzy ogólnej,

- kształtowanie postaw moralnych,

- zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów,

- kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy na całe życie,

- zapoznanie z nowymi, ciekawymi książkami i ich autorami,

- zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na omawianie lektur,

- włączenie rodziców w realizację innowacji.

Wychodząc z założenia, że nie istnieje jedna metoda oddziałująca na każdego ucznia w taki sam sposób przyjmujemy, że najlepszym sposobem na osiąganie umiejętności czytelniczych przez wszystkie dzieci jest wielokierunkowość działań. Stosować będziemy różne metody i formy pracy dostosowane do poziomu, wiedzy i możliwości dzieci, wieku, ich doświadczeń życiowych, nawyków czytelniczych.


Innowacja pedagogiczna

„Składam i uczę się - origami bawi i rozwija”

Autor i realizator innowacji:

Marzena Oleszczak - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Czas realizacji:

rok szkolny 2021/2022.

Miejsce przeprowadzenia innowacji:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

Zakres innowacji:
uczniowie klasy III b edukacji wczesnoszkolnej.

Głównym celem innowacji jest wspomaganie rozwoju ucznia  poprzez wykorzystanie na zajęciach metody origami – składania papierowych, różnokolorowych kółek i kwadratów, które wykorzystane będą do tworzenia form płaskich i przestrzennych.

1.   Cele ogólne:

   wspieranie rozwoju procesów poznawczych i logicznego myślenia,

   usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,

   wzmacnianie koncentracji na wykonywanej czynności,

   wzrost poczucia własnej wartości,

   rozbudzanie  ciekawości otaczającym światem,

   rozwijanie inwencji twórczej i fantazji,

   zdobywanie umiejętności w zakresie poznawania technik składania papieru.

2.   Cele szczegółowe:

   doskonalenie integracji pracy obu półkul mózgowych,

   wspomaganie procesów zapamiętywania,

   rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,  koordynacji wzrokowo-ruchowej,

     orientacji kierunkowej i przestrzennej,

   usprawnianie funkcji językowych,

   ćwiczenie logicznego myślenia i pamięci;

   rozwijanie aktywności matematycznej;

   rozwijanie koordynacji dotykowo-wzrokowej;

Origami jako działalność konstrukcyjna angażuje dwie ręce. Jest niezwykle potrzebna w szkole, gdzie większość czynności dziecko wykonuje jedną ręką. Jednoczesny ruch prawej i lewej ręki, zmiana pozycji ciała względem przedmiotów ma duże znaczenie, ponieważ zapewnia systematyczne wspieranie pracy i integrację obu półkul mózgowych.

Origami wymaga od ucznia precyzji składania, koncentracji, staranności, dokładności, zapamiętywania zgięć. W trakcie pracy uczniowie zapamiętują kształty, sposoby zgięć, kolejność składania, odkrywają nowe kombinacje. Wszystko to ma niezwykły wpływ na rozwój podstawowych umiejętności uczenia się i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych (percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej, sprawności motorycznej).

Wykorzystanie origami w pracy z dziećmi wpłynie nie tylko na ich rozwój manualny, ale też na doskonalenie umiejętności słuchania, pisania, koncentrację wzrokowo- ruchową, będzie stymulować rozwój wyobraźni przestrzennej i rozwijać dziecięcą twórczość.

Sztuka składania papieru jest zajęciem kreatywnym, któremu towarzyszy radość, satysfakcja z udanego „dzieła”. Stanowi jeden z ważnych elementów wychowania dziecka, rozwijania jego fantazji i pokazywania mu świata przez umożliwienie samodzielnego tworzenia. Jest to więc obok zabawy działanie kształtujące osobowość małego człowieka.


Innowacja pedagogiczna: „Kto ty jesteś? – Polak mały!”

Lapbook jako metoda realizacji treści patriotycznych

w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Autorzy innowacji:

Elżbieta Dziura - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Ewelina Karwańska - nauczycielka oddziału przedszkolnego

Czas realizacji:

rok szkolny 2021/2022.

Rodzaj innowacji: metodyczna

Miejsce przeprowadzenia innowacji:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

Zakres innowacji:

uczniowie klasy III d oraz dzieci z oddziału przedszkolnego
Innowacja opiera się na twórczych i aktywizujących działaniach, mających na celu rozwój postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń.

Innowacja rozwija samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów co jest zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Cele ogólne:

 • kształtowanie więzi i świadomości obywatelskiej z krajem ojczystym,

 • rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej,

 • rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń,

 • wzmacnianie więzi historycznych, kulturowych i narodowych,

 • kształtowanie świadomości bycia Europejczykiem,

 • kształtowanie postaw aktywnych,

 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów.

Cele szczegółowe:

 • poznanie historii powstania państwa polskiego, symboli narodowych,

 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,

 • kształtowanie szacunku do ojczyzny,

 • kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji,

 • kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych, państwowych,

 • kształtowanie postaw odpowiedzialności za siebie, swoją miejscowość i swój kraj,

 • kształtowanie postaw szacunku dla innych narodów i kultur,

 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów.

Lapbooki przywędrowały do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie są jednym z podstawowych narzędzi w edukacji domowej. Coraz częściej przenoszą się do sal lekcyjnych. Lapbook  w wolnym tłumaczeniu  oznacza „książka na kolana”. Jest to własnoręcznie wykonany zbiór informacji na określony temat i usystematyzowany w sposób zaproponowany przez autora. Przypomina edukacyjne portfolio. Posiada nieograniczone walory edukacyjne: zbieranie do niego informacji pozwala na syntezowanie i porządkowanie wiedzy. Wszystko to umożliwia dziecku szybsze zapamiętywanie i łatwe jej odtwarzanie. Lapbook to swego rodzaju  obrazkowa mapa myśli, na której dziecko umieszcza materiały na dany, interesujący je  temat. Sprawiają, że nauka staje się ciekawsza, pełna niespodzianek, zagadek. Założeniem innowacji jest realizacja lapbooków o tematyce patriotycznej w kolejnych miesiącach roku szkolnego.


Innowacja pedagogiczna: „Porozmawiajmy o wartościach”

Autorzy innowacji: Marta Polowy, Dorota Margol

Czas realizacji:  X 2021r. – V 2022r.

Rodzaj innowacji: metodyczna

Adresaci: uczniowie klasy 4a

Cel główny:

– uświadomienie i zmotywowanie uczniów do praktykowania wartości moralnych w życiu

Cele szczegółowe:

– kształtowanie postawy współdziałania

– kształtowanie postawy szacunku do drugiego człowieka

- eksponowanie wartości moralnych

Proponujemy cykl zajęć o wartościach ważnych w życiu każdego młodego człowieka. Tworząc i realizując innowację chcemy, by uczniowie naszej szkoły nie tylko analizowali zagadnienia związane z wartościami, ale także odnajdywali je na przykładach zawartych w literaturze dostępnej  w szkolnej bibliotece.

Co miesiąc uczniowie klasy IVa na zajęciach z wychowawcą będą rozmawiać i analizować zachowania oraz postawy charakterystyczne dla danej wartości moralnej. Raz w miesiącu odbędą się również spotkania uczniów z nauczycielem szkolnej biblioteki, który zaproponuje teksty literackie ilustrujące daną wartość. Będziemy rozmawiać o tym, czym są wartości w ujęciu materialnym, pozamaterialnym i moralnym. Wybrana lektura, wykorzystana podczas zajęć, ma na celu wzmocnić motywacje u uczniów do praktykowania wartości moralnych w życiu.

 

 

z powrotem | linki |napisz do nas | ciekawe strony
© Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Nadstawna 62A
e-mail: bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
telefon: (0-84) 688-04-81
Prowadzenie strony: Józef Osieł