Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 M o j e  b o i s k o  –  O r l i k  2 0 1 2


 

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY

Korzystania z kompleksu boisk sportowych

Moje boisko – Orlik 2012

 1. Kompleks czynny jest codziennie (marzec – listopad) w następujących godz.:

a)   poniedziałek – piątek  1530 – 2000 ,

b)   sobota - 1000 – 2000 ,

c)   niedziela - 1200 – 2000.

W okresie wakacji (lipiec i sierpień) z boisk można korzystać do godz. 2100.

 1. Zajęcia sportowe na  kompleksie Orlik koordynuje pełniący dyżur animator sportu.

 2. Dopuszcza się możliwość rezerwacji terminu dla zorganizowanych grup u animatora sportu.

 3. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego).

 4. Na boiskach zabrania się:

a)   używania butów piłkarskich na wysokich metalowych korkach i kolców,

b)   wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boisk (np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.),

c)   niszczenia urządzeń sportowych i płyt boisk,

d)   wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e)   zaśmiecania, palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

f)    zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

g)   wprowadzania zwierząt,

h)   korzystania z boisk bez zgody animatora sportu,

 1. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z boisk.

 2. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

 3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do uwag animatora sportu.

 4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje animator sportu.

 5. Wszelkie rozstrzygnięcia związane z korzystaniem z boisk podejmuje animator sportu, który w zależności od sytuacji może:

- nakazać zmianę obuwia sportowego,

- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

- nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły,

- wprowadzić doraźne zmiany w zasadach funkcjonowania i korzystania z obiektu spowodowane np. wytycznymi sanitarnymi w związku z Covid 19.

 1. Administratorem obiektu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju (tel. 84/688 04 81).

 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.