KONKURSY


 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO TELEWIZJI „PIĄTKA TV”

I.         Organizator konkursu

Organizatorami konkursu na opracowanie logo szkolnej telewizji są nauczyciele poloniści ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju.

II.      Cel i przedmiot konkursu

a)     Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla nowo powstałej szkolnej telewizji „Piątka TV”.

b)     Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych,    reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.  

c)     Konkurs trwa od 15.12.2020 r. do 30.01.2020 r.

III.   Warunki uczestnictwa w konkursie

a)     W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4-8 naszej szkoły.

b)     Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu     indywidualnie lub zespołowo.

c)    Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

d)     Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

e)     Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw     autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 im Księdza Jana Twardowskiego
w Biłgoraju.

f)     Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków     konkursu.

IV.   Forma prezentacji pracy konkursowej

a)     Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego     wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki, tło telewizyjne.

b)     Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

c)     Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

Na dowolnym formacie należy przedstawić znak zawierający treść „Piątka TV”. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

d)     Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

v być czytelne i łatwe do zapamiętania,

v być łatwo identyfikowane z naszą szkołą

v  wzbudzać pozytywne emocje,

v składać się:

- tylko z logotypu (stylizacji literowej)

- tylko z elementu graficznego będącego symbolem

lub

- z połączenia obu tych elementów.

e)     Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

f)     Prace lub ich zdjęcia (w wysokiej rozdzielczości) należy wysyłać na adres: stowarzyszenie.piatka@gmail.com

V.      Termin przesyłania prac:

a)     Prace należy składać do dnia 30.01.2020 r.

b)     Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie     konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

c)      Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

d)      Organizator nie zwraca prac.

VI.   Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

a)     zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

b)     oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

c)     czytelność i funkcjonalność projektu,

d)     estetyka wykonania projektu.

VII.Ocena prac konkursowych

Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów.

VIII.                     Rozstrzygnięcie konkursu

a)     W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu.

b)     Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

c)  Planowana data ogłoszenia wyników 15.02.2020 r.

d)  Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.