Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

do strony głównej

Konkursy

 

 

 
  >Szkolny konkurs z języka angielskiego „English 4 u”

IX Szkolny Konkurs z Języka Angielskiego

dla uczniów klas IV, V, VI

„English 4 u”

Regulamin

Cele konkursu:

- zainteresowanie i motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,

- doskonalenia sprawności językowych,

- stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych,

- zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych,

- kształtowanie postawy otwartości wobec zjawisk interkulturowych, tolerancji i akceptacji wobec odmienności kulturowej.

Uczestnicy konkursu i jego przebieg:

1.  Adresatami konkursu są uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju.

2.  Konkurs odbędzie się w trybie online na platformie internetowej Quizizz dnia 14 maja 2021r. o godz. 11.35.

3.  Zgłoszenia do konkursu kierowane są do nauczycieli języka angielskiego uczących poszczególne klasy IV-VI do dnia 7.05.2021r.

4.  Uczestnicy konkursu podzieleni są na trzy kategorie: uczniowie klas IV, uczniowie klas V oraz uczniowie klas VI.

5.   Konkurs trwa 45 minut.

6.   Konkurs ma formę testu.

7.  Możliwe typy zadań na konkursie: zadania zamknięte: zadania wyboru wielokrotnego, zadania na dobieranie, zadania typu prawda- fałsz oraz zadania otwarte: zadania krótkiej odpowiedzi, zadania z luką.

8.  Konkurs składa się z pytań sprawdzających leksykę, gramatykę, umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz znajomość kultury i historii krajów anglojęzycznych.

9.  Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu uczeń musi połączyć się przez internet ze stroną www.joinmyquiz.com gdzie należy wpisać Kod konkursu, a następnie swoje imię, nazwisko oraz klasę.

10. Kod konkursu zostanie wysłany uczniom w dniu konkursu przez dziennik elektroniczny Librus.

11. Test powinien być rozwiązany samodzielnie, bez dodatkowych pomocy naukowych (książek, słownikόw, etc..).

12. Komisja konkursowa dokona oceny prac i przyznania nagród uczniom w przeciągu 7 dni od daty przeprowadzenia konkursu.

13. Komisja konkursowa może przyznać 3 nagrody główne (miejsce 1, 2 i 3) w każdej kategorii. Możliwe są nagrody równorzędne.

14. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone pamiątkowymi dyplomami, nagrodami rzeczowymi, ocenami celującymi z języka angielskiego oraz 10 punktami dodatnimi za udział w konkursie szkolnym.

Organizatorzy konkursu:

Emanuela Kuczyńska

Katarzyna Różańska