do strony głównej

Konkursy

 

    STRONA GŁÓWNA GALERIA

 
  >str. główna/konkursy/szkolny konkurs z języka angielskiego „English 4 u”
 

Regulamin

VIII Szkolnego Konkursu z Języka Angielskiego

dla uczniów klas III-VI

„English 4 u”

Cele konkursu:

- zainteresowanie i motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,

- doskonalenia sprawności językowych,

- stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych,

- zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych,

- kształtowanie postawy otwartości wobec zjawisk interkulturowych, tolerancji i akceptacji wobec odmienności kulturowej.

Uczestnicy konkursu i jego przebieg:

1.      Adresatami konkursu są uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju.

2.      Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju w dniach 25 i 26 marca 2019 r.

o godz. 8.00

3.      Zgłoszenia do konkursu kierowane są do nauczycieli języka angielskiego uczących poszczególne klasy III-VI.

4.      Uczestnicy konkursu podzieleni są na dwie kategorie: uczniowie klas

III-IV oraz uczniowie klas V-VI.

5.      Konkurs trwa 45 minut.

6.      Konkurs ma formę testu wyboru

7.      Konkurs składa się z pytań sprawdzających leksykę, gramatykę, umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz znajomość kultury i historii krajów anglojęzycznych.

8.      Postępowanie konkursu jest 1-etapowe.

9.      Komisja konkursowa dokona oceny prac i przyznania nagród uczniom w przeciągu 7 dni od daty przeprowadzenia konkursu.

10.   Komisja konkursowa może przyznać 3 nagrody główne (miejsce 1, 2 i 3) w każdej kategorii. Możliwe są nagrody równorzędne.

11.   Wybrane prace zostaną nagrodzone pamiątkowymi dyplomami.

Organizator konkursu:

Zespół Nauczycieli Języków Obcych