do strony głównej

Konkursy

 

   

 
  Szkolny konkurs z języka angielskiego „English is fun”
 

VI Szkolny konkurs z języka angielskiego

„English is fun”

Przywódcy krajów anglojęzycznych

(praca plastyczna na sztaludze)

Cele konkursu:

·         Zainteresowanie i motywowanie uczniów do nauki języków obcych.

·         Wspieranie w rozwijaniu kompetencji językowych.

·         Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych oraz zdolności plastycznych.

·         Kształtowanie postawy otwartości wobec zjawisk interkulturowych, tolerancji i akceptacji wobec odmienności kulturowej.

·         Doskonalenie umiejętności selekcji informacji.

Zadanie:

·         Wybrany zespół klasowy (maks. 2 zespoły z klasy) przygotowuje sztalugę w odpowiedzi na temat konkursu, mają możliwość konsultacji z nauczycielem.

·         Uczniowie  prezentują sztalugę. Prezentacja odbywa się z pamięci przez wybranych przedstawicieli grup.

·         W jednej grupie maksymalna ilość uczestników to 5 osób.

Kryteria oceny prac:

·         zgodność z tematem

·         właściwy dobór treści i materiałów

·         poprawność językowa

·         staranność wykonania

·         estetyka

Adresaci:

§  uczniowie klas VI

Termin realizacji:  do 4 listopada 2019 r.

Przewidywane nagrody:

I miejsce: dyplom, nagroda książkowa, oceny celujące z języka angielskiego oraz 10 punktów za udział w konkursie organizowanym przez szkołę

Pozostali uczestnicy: dyplom, oceny bardzo dobre oraz  10 punktów za udział w konkursie organizowanym przez szkołę

Organizatorzy: Agnieszka Grodzka, Emanuela Kuczyńska, Katarzyna Różańska, Ewa Bentkowska-Wójcik