Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

do strony głównej

Konkursy

 

   

 
   
 

Regulamin Szkolnego Konkursu Przyrodniczo-Literackiego

pod patronatem

Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

 Oddział w Chrzanowie

Konkurs organizowany jest z okazji ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowego Dnia Terenów Górskich (11 grudnia).

1.   Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju oraz  Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
 Oddział w Chrzanowie.

2.   Cele konkursu:

 • rozbudzanie zainteresowań tematyką górską wśród dziecii młodzieży;

 • przybliżenie twórczości polskich pisarzy;

 • rozwijanie zainteresowania reklamą  jako plastyczno-literacką formą wypowiedzi (dziełem kultury) wśród dzieci i młodzieży;

 • rozwijanie kreatywności czytelniczych i plastycznych.

3.   Tematyka konkursu:

 • klasy IV-VI – wykonanie plakatu zachęcającego (reklamy) do wyprawy w góry (z uwzględnieniem konkretnego szczytu, trasy wędrówki);

 • klasy VII-VIII – wykonanie plakatu zachęcającego (reklamy) do wyprawy w góry (z uwzględnieniem konkretnego szczytu, trasy wędrówki) - z wykorzystaniem utworów literackich polskich poetów i pisarzy bądź własnych utworów o tematyce górskiej.

Uwaga! Praca powinna dotyczyć wyłącznie polskich gór.

4.   Uczestnicy:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII.

 • Uczeń wkłada pracę do pudełka przy wejściu do szkoły.

5.   Warunki uczestnictwa:

 • Praca powinna być wykonana samodzielnie.

 • Reklama może być wykonana dowolną techniką plastyczną w formacie A3. Można wykorzystać np.: ruchome elementy, otwierane okienka, wycinki gazet, wykresy, karteczki, harmonijki, kieszonki przekazujące wybrane treści na temat konkretnych miejsc znajdujących się w polskich górach.

 • Uczeń może oddać tylko jedną pracę.

 • Praca winna mieć tytuł i/albo podtytuł.

6.   Termin zgłaszania prac:

 • Prace należy włożyć do pudełka przy wejściu do szkoły do 30 listopada 2020 r.

7.   Kryteria oceny prac:

 • Oceniane będą następujące elementy: zgodność pracy z tematyka konkursu, ciekawe przedstawienie walorów górskiej przyrody, walory artystyczne, oryginalność, pomysłowość wykorzystanych technik plastycznych, staranność oraz samodzielność wykonania prac.

 • Prace będą prezentowane na korytarzu szklonym.

8.   Nagrody.

 • Uczestnicy, których prace zostaną wysoko ocenione, otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

9.   Komisja konkursowa, w której skład wchodzą organizatorzy konkursu,  dokona wyboru w trybie głosowania (w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego).

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania prac i umieszczania fotografii prac konkursowych na stronie internetowej szkoły, a także na stronie internetowej PTT Oddział Chrzanów.

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

12.  Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 Nauczyciele -  organizatorzy:

Przewodniczący: Aldona Kozak

Członkowie: Anna Krawczyk

Patrycja Kozakiewicz

Dorota Brzozowska