do strony głównej

Konkursy

 

  

 
 

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY „LEKTURA W PUDEŁKU – KATARYNKA B. PRUSA”

 

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY „LEKTURA W PUDEŁKU –

KATARYNKA B. PRUSA”

04.10-21.10.2019

 

                     I            POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Konkurs organizowany jest pod nazwą: Szkolny Konkurs Czytelniczy „Lektura w pudełku – Katarynka B. Prusa” i jest zwany dalej Konkursem.

2.      Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju we współpracy z Model Opakowania Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju.

3.      Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie: 04.10.2019 – 21.10.2019.

4.      Konkurs stanowi kontynuację realizowanej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju akcji „Narodowe Czytanie”, a jego głównym celem jest popularyzacja czytelnictwa uczniów szkoły i rozwijanie ich kreatywności.

                  II            INFORMACJE O UCZESTNIKACH I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1.      Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas V Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju.

2.      Zadaniem uczestników Konkursu będzie wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej korespondującej z treścią „Katarynki” B. Prusa i umieszczenie jej wewnątrz pudełka (do odebrania w bibliotece szkolnej). Dno pudełka powinno stanowić jego tylną ścianę (pudełko zostanie zamocowane na ścianie w ramach wystawy pokonkursowej i powinno otwierać się od frontu do góry). Ponadto każdy z uczestników wykona pracę literacką na temat: „Jak wyobrażasz sobie dalsze losy bohaterów „Katarynki” Bolesława Prusa?”. Tekst w formie opowiadania twórczego należy umieścić po wewnętrznej stronie pokrywy pudełka. Praca powinna liczyć nie mniej niż 15 zdań. Na dole kartki powinna także znaleźć się informacja zawierająca imię i nazwisko autora pracy oraz numer klasy, do której uczęszcza.

3.      Pudełka z pracą „lektura w pudełku” mogą być ozdobione również z zewnątrz. Elementy dekoracji nie powinny jednak wykraczać poza obręb pudełka, co mogłoby uniemożliwić ekspozycję pracy na wystawie.

4.      Gotowe prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w nieprzekraczalnym terminie: 21.10.2019.

5.      Jeden uczestnik ma prawo przygotować wyłącznie jedną pracę.

6.      Udział w konkursie jest nieodpłatny i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

               III            OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW

1.      Oceny zgłoszonych do udziału w Konkursie prac dokona Komisja Konkursowa złożona z nauczycieli języka polskiego, nauczyciela plastyki, nauczycieli bibliotekarzy oraz przedstawiciela Model Opakowania Sp. z o.o.

2.      Kryteria oceny pracy plastycznej:

a)      zgodność z tematem – wyraźne nawiązanie do „Katarynki” B. Prusa

b)      estetyka wykonania

c)      kreatywność i oryginalność

3.      Kryteria oceny pracy literackiej:

a)      zgodność z tematem – wyraźne nawiązanie do „Katarynki” B. Prusa

b)      utrzymanie treści w konwencji noweli/opowiadania

c)      wprowadzenie do treści pracy partii dialogowych

d)     odpowiednia długość pracy (nie mniej niż 15 zdań)

e)      poprawność językowa

f)       estetyka wykonania pracy

g)      kreatywność i oryginalność

4.      Suma ocen prac: plastycznej i literackiej będzie stanowić ostateczną ocenę pracy konkursowej.

5.      Komisja Konkursowa wskaże najlepsze prace, a ich autorzy zostaną laureatami I, II, III miejsca i otrzymają nagrody książkowe oraz upominki rzeczowe sponsorowane przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju oraz Model Opakowania Sp. z o.o.

6.      Prace zgłoszone do Konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej eksponowanej na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju.

               IV            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane z zachowaniem zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju.

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
tel.
(0-84) 688-04-81
e-mail:
bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
 

©Projekt i wykonanie strony: Józef Osieł