do strony głównej

Konkursy

 

    STRONA GŁÓWNA GALERIA

 
  >str. główna/konkursy/Szkolny Konkurs Ortograficzny "Mistrz Ortografii"
 

Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego

„Mistrz Ortografii”

Cele:

1. Rozwijanie praktycznych umiejętności związanych z poprawnym zapisem tekstu.

2. Pogłębianie wrażliwości na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną tekstu pisanego jako elementów skutecznego komunikowania się.

3. Rozwijanie świadomości ortograficznej i wrażliwości na problemy pisowni.

4. Rozwijanie motywacji do doskonalenia poprawnej pisowni ortograficznej i interpunkcyjnej.

5. Zachęcanie do samodzielnego doskonalenia umiejętności w zakresie poprawnego zapisu.

Ustalenia szczegółowe:

Organizatorzy:

Nauczyciele języka polskiego – Katarzyna Bastrzyk, Joanna Hejzner

Adresaci:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas piątych.

Termin i miejsce konkursu:

II semestr roku szkolnego 2018/2019

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

Etapy:

Konkurs składa się z dwóch etapów – eliminacji klasowych i międzyklasowych (szkolnych).

Eliminacje klasowe przeprowadzone zostaną we wszystkich klasach piątych jednocześnie
o ustalonej godzinie.

W eliminacjach międzyklasowych wezmą udział tylko uczniowie zakwalifikowani do drugiego etapu.

Forma zadań:

Eliminacje klasowe – dyktando obejmujące słownictwo z załączonego wykazu.

Eliminacje szkolne – dyktando i zadania otwarte lub/i zamknięte dotyczące znajomości zasad pisowni i umiejętności ich zastosowania.

Warunki:

Do II etapu konkursu zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy najlepiej napiszą dyktando eliminacyjne (popełnią najmniejszą liczbę błędów). Dopuszczalne są drobne usterki w zapisie.

W II etapie konkursu laureatami zostają uczniowie, którzy popełnią najmniejszą liczbę błędów ortograficznych i interpunkcyjnych oraz wykażą się znajomością zasad ortograficznych.

Błędy ortograficzne zostaną podzielone na pierwszorzędne i drugorzędne.

Jako błędy pierwszorzędne traktuje się błędy dotyczące następujących zagadnień:

1. Pisownia wyrazów z ó i u.

2. Pisownia wyrazów z rz i ż.

3. Pisownia wyrazów z ch i h.

4. Pisownia wyrazów wielką literą.

5. Pisownia wyrazów z ą, ę, om, on, em, en.

6. Pisownia –ji, -i, -ii  na końcu wyrazu.

7. Pisownia partykuły „nie” z różnymi częściami mowy.

W ocenie dyktanda brana jest również pod uwagę poprawność interpunkcyjna.

Pozostałe błędy traktowane są jako drugorzędne.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające osiągnięcia.

Wszyscy uczestnicy drugiego etapu otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie.

Jury:

Dyktanda eliminacyjne oceniają nauczyciele języka polskiego uczący w klasach piątych.

Prace z etapu szkolnego oceni komisja zaproszona do współpracy przez organizatorów konkursu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania niezbędnych zmian w powyższym regulaminie.

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
tel.
(0-84) 688-04-81, 688-04-82
fax.
(0-84)688-04-82
e-mail:
bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
 

©Projekt i wykonanie strony: Józef Osieł