do strony głównej

Konkursy

 

    STRONA GŁÓWNA GALERIA

 
  >str. główna/konkursy/Powiatowy Konkurs Poetycki
 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

zaprasza do udziału

 w V Powiatowym Konkursie Poetyckim

Biłgorajskie – jakie cudne…

Temat edycji: Na ratunek planecie

 Cele konkursu:

§  odkrywanie młodych talentów,

§  wspieranie i docenianie twórczości poetyckiej dzieci i młodzieży,

§  zachęta do podjęcia samodzielnej twórczości poetyckiej,

§  promocja regionu, miasta, wsi — „Małych Ojczyzn”(ważnych dla uczniów ludzi, miejsc, wydarzeń).

Regulamin:

    1.   Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu powiatu biłgorajskiego.

    2.   W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie w pięciu grupach wiekowych:

uczniowie klas 4, 5, 6, 7, 8.

    3.   Forma poetycka utworów dowolna.

    4.   Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2, niepublikowane nigdzie wcześniej, wiersze. Szkoła przystępująca do konkursu przeprowadza wstępną weryfikację utworów uczniowskich i przesyła je w zbiorczej kopercie z dopiskiem Biłgorajskie – jakie cudne…  w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Wiersze można również dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 5 w Biłgoraju .

    5.   Nadsyłane prace powinny spełniać następujące wymogi formalne i techniczne:

-     wydruk komputerowy lub maszynopis;

-     każdy tekst na oddzielnej kartce formatu A5, na której oprócz wiersza należy umieścić unikalne godło słowne oraz grupę wiekową;

Uwaga! Wszystkie teksty jednego autora należy opatrzyć identycznym godłem.

    6.   Do prac prosimy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą wypełnioną zbiorczą kartę zgłoszenia uczestników oraz oświadczenia rodziców (wzór załączony do regulaminu, a także na stronach internetowych szkoły − organizatora konkursu).

Pobierz zbiorczą kartę uczestnictwa i oświadczenia rodziców

    7.   Oceny zakodowanych prac dokona komisja konkursowa, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca kwietnia  2020 r.

    8.   Rozkodowanie utworów (przypisanie ich autorom) zostanie dokonane po ustaleniu werdyktu jury.

    9.   Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

10.   Dla laureatów konkursu  przewiduje się cenne nagrody książkowe i dyplomy.

 Dyplomy otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie.

11.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:

-     opublikowania wybranych tekstów w antologii pokonkursowej,

-     niezwracania nadesłanych materiałów konkursowych.

 Zapraszamy do udziału w konkursie! Czekamy na samodzielne, oryginalne wierszyki, wiersze i wierszydła.

 Adres do korespondencji:                   Szkoła Podstawowa nr 5

im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

ul. Nadstawna 62a

23-400 Biłgoraj

tel. (0-84) 688-04-81

sp5bilgoraj.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
tel.
(0-84) 688-04-81, 688-04-82
fax.
(0-84)688-04-82
e-mail:
bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
 

©Projekt i wykonanie strony: Józef Osieł