do strony głównej          

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Wymagania edukacyjne określają wiedzę, umiejętności i osiągnięcia uczniów, jakie są niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów. Są one formułowane w oparciu o podstawę programową oraz program nauczania (zgodnie z § 3 ust. 3 pkt. 1 oraz § 4 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.).

Wymagania edukacyjne mają zapewnić realizację celów edukacyjnych i uwzględniać indywidualne możliwości ucznia.

 

Wymagania edukacyjne w klasie IV
 
Wymagania edukacyjne w klasie V
 
Wymagania edukacyjne w klasie VI
 
Wymagania edukacyjne w klasie VII
 
Wymagania edukacyjne w klasie VIII